Art. 83. 1. W przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
uznanej przez podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot ten może dokonać
obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązany, o kwotę akcyzy
zapłaconej od reklamowanych wyrobów.
2. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać obniżenia, o którym
mowa w ust. 1, w przypadku wykorzystania reklamowanych wyrobów akcyzowych
do produkcji wyrobów akcyzowych.

Art. 83a. 1. W przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
uznanej przez podatnika może on dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której
zapłacenia jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów.
2. Podatnik może dokonać obniżenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
całkowitego zniszczenia reklamowanych wyrobów akcyzowych:
1) w składzie podatkowym albo,
2) za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w innym miejscu
spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych,
w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.
2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu
skarbowego po otrzymaniu zawiadomienia podatnika o zamiarze zniszczenia
wyrobów akcyzowych może udzielić zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych,
o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 95 ust. 1, bez obecności przedstawiciela
naczelnika urzędu celno-skarbowego.
3. Z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, sporządza się, w dwóch egzemplarzach, protokół zniszczenia wyrobów
akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia
wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia
przedstawiciel organu podatkowego.
4. W przypadku udzielenia zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych bez
obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego podatnik, w terminie
3 dni roboczych, składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie
potwierdzające zniszczenie wyrobów akcyzowych.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać w szczególności:
1) datę zniszczenia wyrobów akcyzowych;
2) ilość zniszczonych wyrobów akcyzowych;
3) czytelny podpis składającego oświadczenie.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 83

Poprzedni

Art. 82. 1. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 1) podatnikowi, który dokonał dostawy wewn...

Nastepny

Art. 84. 1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia: 1) na prowadzenie składu podatkowego, 2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 2a) na jednorazowe naby...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka