Art. 86. 1. Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:
1) objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów
opałowych lub napędowych;
2) objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
3) objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
4) oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli
są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
5) objęte pozycją CN 3403;
6) objęte pozycją CN 3811;
7) objęte pozycją CN 3817;
8) oznaczone kodami CN: 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96, 3826
00 10 oraz 3826 00 90, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub
napędowych;
9) pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania
i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane
na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki
do paliw silnikowych – bez względu na kod CN;
10) pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone
do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako
dodatki lub domieszki do paliw opałowych – bez względu na kod CN.
2. Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne
przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników
spalinowych.
3. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne
przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych,
z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.
4. Biokomponentami są biokomponenty w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 86

Poprzedni

Art. 85. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek: 1) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych; ...

Nastepny

Art. 87. 1. Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, roz...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka