Art. 64. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podmiot
prowadzący skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
jeżeli podmiot ten spełnia następujące warunki:
1) ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
2) stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku;
3) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się
z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej;
4) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub
upadłościowe;
5) zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej,
przypadających do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz
obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.
1a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podatnika, o którym mowa
w art. 13 ust. 3, z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podatnik ten
spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3–5.
1b. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt
14, przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się
również okres, w którym procedura zawieszenia poboru akcyzy była stosowana przez
zmarłego przedsiębiorcę.
2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do rolników prowadzących
skład podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielane na czas oznaczony,
nie dłuższy niż 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Na pisemny
wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie może być przedłużone, w drodze decyzji,
na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące
podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię
i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie
przewidywanych maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych oraz opłat
paliwowych, podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki
zwolnienie ma być udzielone lub przedłużone. Wniosek o udzielenie zwolnienia,
składany przez podmiot prowadzący skład podatkowy, powinien zawierać ponadto
określenie rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot w składzie podatkowym.
5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, załącza się dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1.
5a. W przypadku złożenia przez podmiot zwolniony z obowiązku złożenia
zabezpieczenia akcyzowego wniosku o przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego
wymagania określone w ust. 4 i 5, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu,
na jaki zwolnienie zostało udzielone, zwolnienie to stosuje się do dnia doręczenia temu
podmiotowi decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawie
przedłużenia albo odmowy przedłużenia zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez 90 dni
od dnia, w którym upływa termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone.
6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku
przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane w przypadku
przemieszczania rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy
składami podatkowymi prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju.
8. Podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest
obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego
o zmianach danych zawartych we wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub we wniosku o przedłużenie zwolnienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zwolnienie, o którym mowa
w ust. 1 lub 1a, w przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia, naruszy
którykolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z zastrzeżeniem ust. 2.
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1,
w tym rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków,
o których mowa w ust. 3, a także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania
i cofania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność
właściwego zabezpieczenia zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, a także
konieczność zapewnienia przepływu informacji o zwolnieniach z obowiązku złożenia
zabezpieczenia akcyzowego.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 64

Poprzedni

Art. 63. 1. Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwo...

Nastepny

Art. 65. 1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 1) podmiot prowadzący skład podatkowy, 2) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwo...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka