Art. 63. 1. Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej
powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące
powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty
powstał albo może powstać, są obowiązane następujące podmioty:
1) podmiot prowadzący skład podatkowy;
2) zarejestrowany odbiorca;
3) zarejestrowany wysyłający;
4) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
5) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 2a;
6) podmiot pośredniczący;
7) przedstawiciel podatkowy;
8) pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy
zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c;
9) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa
w art. 20d pkt 1 lit. c.
1a. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów
akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie.
2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo
nieoznaczony, dla zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań
podatkowych, albo jednego lub wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu
opłat paliwowych.
3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
z zastrzeżeniem ust. 3a, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje
zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, złożone
zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym podmiotem przez:
1) przewoźnika lub spedytora – w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów
akcyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania
pokrycia zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, mogących powstać
w stosunku do tych wyrobów akcyzowych,
2) właściciela wyrobów akcyzowych,
3) odbiorcę wyrobów akcyzowych,
4) wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt 1–3
– w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości.
3a. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lub 9, właściwy
naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, złożone przez osobę trzecią zamiast tego
podmiotu lub łącznie z tym podmiotem, w kwocie pokrywającej zabezpieczenie
akcyzowe w wymaganej wysokości.
4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych
między składami podatkowymi oraz dostarczania wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do
podmiotu pośredniczącego zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład
podatkowy będącego podmiotem wysyłającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31
lit. a lub b, albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek
zapłaty może powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, mogą być, na jego
wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego złożonym na
terytorium kraju w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, za zgodą tego
podmiotu odbierającego.
5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której
zabezpieczeniem akcyzowym zostały objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu
prowadzącego skład podatkowy będącego podmiotem wysyłającym, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a lub b, albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata
paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do przemieszczanych
wyrobów akcyzowych zgodnie z ust. 4, odpowiada całym swoim majątkiem za
zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia
akcyzowego oraz opłatę paliwową, do której zapłaty jest obowiązany ten podmiot,
wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, do wysokości kwoty:
1) złożonego zabezpieczenia akcyzowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 3;
2) którą zostało obciążone zabezpieczenie generalne podmiotu odbierającego, lub
kwoty zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty
paliwowej objętych zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu, wraz
z odsetkami za zwłokę – w przypadku, o którym mowa w ust. 4.
6. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3a, odpowiada
całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do
złożenia zabezpieczenia akcyzowego, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym
podmiotem, do wysokości kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 63

Poprzedni

Art. 62. (uchylony). Art. 62a. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, wydaje zezwolenie na wysyłanie impo...

Nastepny

Art. 64. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące warunki: 1) ma swo...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka