Art. 62. (uchylony).

Art. 62a. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek
podmiotu spełniającego warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, wydaje
zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, zwane dalej „zezwoleniem na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany wysyłający”.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany wysyłający powinien zawierać:
1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego
siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji
podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej;
2) informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą wysyłane
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe;
4) informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na wysyłanie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.
3. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
4. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
wysyłający może być wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas
nieoznaczony.
5. Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany do powiadamiania właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana,
z zastrzeżeniem ust. 6 i 8.
6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na
wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy dokonywać
przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek
o zmianę zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
wysyłający w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na
wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający przepis
art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
8. Zmiana zarejestrowanego wysyłającego wymaga uzyskania nowego
zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, z wyłączeniem:
1) następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach
wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa;
2) wykonywania działalności na podstawie zezwolenia na wysyłanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, które posiadał zmarły
przedsiębiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84a;
3) wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i
obowiązki wynikające z zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany wysyłający, na zasadach, o których mowa w art. 84e.
9. (uchylony)
10. Do:
1) odmowy wydania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 2–5.

Art. 62b. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na
wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, nadaje podmiotowi
numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego.
2. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
wysyłający określa w szczególności:
1) numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego;
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego wysyłającego;
3) rodzaj wysyłanych wyrobów akcyzowych;
4) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Art. 62c. 1. Zarejestrowany wysyłający nie może magazynować wyrobów
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
2. Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany:
1) po dopuszczeniu do obrotu wyrobów akcyzowych wysłać wyroby akcyzowe
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
2) (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)

Ustawa o podatku akcyzowym art. 62

Poprzedni

Art. 61. (uchylony).

Nastepny

Art. 63. 1. Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwo...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka