Art. 65. 1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:
1) podmiot prowadzący skład podatkowy,
2) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy
posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca,
3) zarejestrowany wysyłający,
4) podmiot pośredniczący,
5) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3,
6) pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy
zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c,
7) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa
w art. 20d pkt 1 lit. c
– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu
zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań
podatkowych oraz wielu opłat paliwowych.
1a. Zabezpieczenie generalne może być również złożone na pisemny wniosek:
1) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 78 ust. 2a, lub przedstawiciela podatkowego, dla zagwarantowania
pokrycia ich zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do których
zapłaty mogą być obowiązane te podmioty;
2) przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań
podatkowych mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich,
z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych
podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłat
paliwowych, do których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty.
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia
generalnego, z uwzględnieniem ust. 3, 3a lub 3b, na poziomie równym:
1) wysokości zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat
paliwowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu
zabezpieczenia;
2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać
zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty
może powstać.
3. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot
pośredniczący ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty
miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia
wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od
akcyzy lub naruszenia warunków tego zwolnienia oraz maksymalnej kwoty opłaty
paliwowej, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do tych wyrobów.
3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym
mowa w ust. 1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku
o złożenie zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie
pozwalającym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat
paliwowych, które mają być objęte tym zabezpieczeniem.
3b. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący
podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego,
o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, ustala się w kwocie równej wysokości
maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać
w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot
prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów
tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub
zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, jednak nie
mniejszej niż 2 mln zł.
4. Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy
oraz stawki opłaty paliwowej, obowiązujące w dniu powstania obowiązku
podatkowego, a w przypadku gdy tego dnia nie można ustalić – w dniu złożenia
zabezpieczenia; jeżeli jednak stawki akcyzy lub stawki opłaty paliwowej ulegną
zmianie w trakcie trwania procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik
urzędu skarbowego koryguje wysokość zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia
o tym podmiot, który złożył zabezpieczenie.
5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla
zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych
oraz opłat paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu,
podmioty, o których mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować
wysokość takiego zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym
czasie tych zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych.
6. Podmiot pośredniczący, pośredniczący podmiot tytoniowy i podmiot
reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c,
są obowiązane aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego w sposób
zapewniający pokrycie mogących powstać w każdym czasie ich zobowiązań
podatkowych, a w przypadku podmiotu pośredniczącego – także opłat paliwowych,
do których zapłaty może być on obowiązany.
7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących
powstanie obowiązku podatkowego, a w przypadku pośredniczącego podmiotu
tytoniowego oraz podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, o którym
mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, nabycie suszu tytoniowego, odpowiednio, przez ten
pośredniczący podmiot tytoniowy albo tego przedsiębiorcę zagranicznego, wymaga
odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego odpowiednio kwotą powstałego
lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub
mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której
obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, po uprzednim ustaleniu stanu
wykorzystania zabezpieczenia generalnego, z zastrzeżeniem art. 63 ust. 1a.
7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, art. 46f i art. 46o, obciążenie zabezpieczenia
generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego
albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, i jego zwolnienie z obciążenia w przypadkach, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz ust. 1a – odnotowuje właściwy naczelnik urzędu
skarbowego;
2) w ust. 1 pkt 4 – odnotowuje podmiot pośredniczący;
3) w ust. 1 pkt 6 – odnotowuje pośredniczący podmiot tytoniowy;
4) w ust. 1 pkt 7 – odnotowuje podmiot reprezentujący przedsiębiorcę
zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c.
7b. Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego
powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz
opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, a także jego
zwolnienie z obciążenia, w przypadkach gdy to obciążenie lub zwolnienie nie jest
odnotowywane z wykorzystaniem Systemu, może odnotowywać podmiot określony
w ust. 1 pkt 1–3 i 5, pod warunkiem że sposób odnotowywania obciążania
zabezpieczenia generalnego oraz zwalniania go z tego obciążenia zapewnia
możliwość ustalenia w każdym czasie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia oraz
został uzgodniony na piśmie z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego.
8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone
w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyraża zgodę na
złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań
podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty
opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3–5a, 8 i 9 oraz przepisy
wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia
warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających
ich spełnienie, stosuje się odpowiednio.
9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia
ryczałtowego na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego
złożenia jest obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia
ryczałtowego, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b.
9a. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego albo podmiotu
reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c,
który spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy
naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem ust. 9b, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 15 mln zł.
9b. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada
odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy
z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu
tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki, o których mowa
w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu
roku przed dniem złożenia wniosku, właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala
wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego
nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego
przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie
1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.
10. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego co najmniej raz w roku ustala
ponownie wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, w szczególności w przypadku
zmiany maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu, zmiany ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego w okresie
roku przez pośredniczący podmiot tytoniowy, o którym mowa w ust. 9b, lub na
wniosek podmiotu składającego zabezpieczenie ryczałtowe.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 65

Poprzedni

Art. 64. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące warunki: 1) ma swo...

Nastepny

Art. 66. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgod...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka