Art. 56. 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący
jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony,
na wniosek podmiotu, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
2) jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
3) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec
niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
4) złożył zabezpieczenie akcyzowe;
5) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne
z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie
została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności
regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące
podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej
oraz określenie zakresu działalności, która będzie prowadzona przez podmiot, a także
proponowane zabezpieczenie akcyzowe.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków określonych w ust. 1.
4. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa
w szczególności:
1) numer podmiotu pośredniczącego;
2) adres siedziby lub zamieszkania podmiotu pośredniczącego;
3) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego;
4) zakres prowadzonej działalności;
5) rodzaj wyrobów akcyzowych.
5. (uchylony)
6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana,
z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.
7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia
należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9.
8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek
o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący
w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na prowadzenie
działalności jako podmiot pośredniczący przepis art. 48 ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
9. Zmiana podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący
wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot
pośredniczący, z wyłączeniem:
1) następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach
wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa;
2) wykonywania działalności na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności
jako podmiot pośredniczący, które posiadał zmarły przedsiębiorca, na zasadach,
o których mowa w art. 84a;
3) wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i
obowiązki wynikające z zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot
pośredniczący, na zasadach, o których mowa w art. 84e.
10. (uchylony)
11. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na
prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w przypadku, gdy:
1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności
jako podmiot pośredniczący nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1,
przy czym przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, bierze
się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia;
2) wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu
publicznego.
12. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na
prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli:
1) (uchylony)
2) podmiot pośredniczący prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa
podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem;
3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie
zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego
zobowiązania podatkowego albo jego zobowiązania podatkowego oraz opłaty
paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany;
4) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w ust. 1,
z zastrzeżeniem ust. 14.
13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie
działalności jako podmiot pośredniczący również na wniosek podmiotu
pośredniczącego.
14. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie
działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli podmiot pośredniczący dokona
zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni, licząc od dnia
ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało
określone przez organ podatkowy – w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji
określającej kwotę zobowiązania.

Art. 56a. Do magazynowania wyrobów przez podmiot pośredniczący stosuje się
odpowiednio przepis art. 47a.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 56

Poprzedni

Art. 55. 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w pro...

Nastepny

Art. 57. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki wymienione: 1) w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2–6 – wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowy...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka