Art. 55. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów
akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym,
uwzględniając specyfikę poszczególnych wyrobów akcyzowych oraz środków
transportu używanych do przemieszczania tych wyrobów, konieczność skutecznego
funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz przepisy prawa Unii
Europejskiej w zakresie akcyzy.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, w przypadku podmiotów prowadzących w składzie podatkowym
działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów
akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, sytuacje inne niż
określona w art. 48 ust. 5, w których nie muszą być spełnione warunki, o których
mowa w art. 48 ust. 3, uwzględniając specyfikę obrotu poszczególnymi wyrobami
akcyzowymi, możliwości techniczne w zakresie wykonywania działalności
w zakresie wyrobów akcyzowych, konieczność zapewnienia właściwej kontroli
wyrobów akcyzowych oraz zasady bezpieczeństwa zaopatrzenia na terytorium kraju
w paliwa ciekłe wynikające z odrębnych przepisów.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 55

Poprzedni

Art. 54. 1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zwane dalej „zezwole...

Nastepny

Art. 56. 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, który spełnia ł...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka