Art. 54. 1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego
składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika,
o którym mowa w art. 13 ust. 3, zwane dalej „zezwoleniem wyprowadzenia”, dotyczy
konkretnego składu podatkowego i jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż
3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki
określone w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien zawierać dane
dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub
zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty
elektronicznej oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, a także adres, pod
którym jest zlokalizowany skład podatkowy, z którego będzie następowało
wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia załącza się pisemną zgodę
podmiotu prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie
wyrobów akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem oraz dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
4. Zezwolenie wyprowadzenia określa w szczególności:
1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie
następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego;
3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
5. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany do powiadamiania
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku,
o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana,
z zastrzeżeniem ust. 6 i 8.
6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia
wyprowadzenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek
o zmianę zezwolenia wyprowadzenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do
zmiany zezwolenia wyprowadzenia przepis art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
8. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia
składu podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o
którym mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia,
z wyłączeniem:
1) następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach
wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa;
2) wykonywania działalności na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, które
posiadał zmarły przedsiębiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84a;
3) wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i
obowiązki wynikające z zezwolenia wyprowadzenia, na zasadach, o których
mowa w art. 84e.
9. (uchylony)
10. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia
wyprowadzenia, w przypadku gdy:
1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie wyprowadzenia nie spełnia
warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, przy czym przy ocenie
spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę
okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia;
2) wydanie zezwolenia wyprowadzenia może powodować zagrożenie ważnego
interesu publicznego.
11. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie
wyprowadzenia, jeżeli:
1) (uchylony)
2) podatnik prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub
uzyskanym zezwoleniem;
3) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2–6,
z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia
wyprowadzenia, jeżeli podatnik dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków
stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że
w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało określone przez organ podatkowy
– w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej kwotę zobowiązania.
13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie wyprowadzenia
również na wniosek podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3.
14. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przekazać kopię
zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy przed
pierwszym wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego składu poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy.
15. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną informację zawierającą dane
o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu
podatkowego w ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 10.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze
składu podatkowego.
16. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego doręcza kopię decyzji o zmianie lub
cofnięciu zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy,
z którego następowało lub mogło nastąpić wyprowadzanie wyrobów akcyzowych
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określonemu w zezwoleniu
wyprowadzenia.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 54

Poprzedni

Art. 53. 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 4a. (uchylony) 4b. (uchylony) 5. (uchylony) 6. (uchylony) 7. (uchylony) 8. (uchylony)

Nastepny

Art. 55. 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w pro...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka