Art. 57. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek
podmiotu spełniającego warunki wymienione:
1) w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2–6 – wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
2) w art. 48 ust. 1 pkt 2–6 – wydaje zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.
1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może uzyskać więcej niż jedno
zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.
2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy
posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca, jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania
z wyodrębnionego miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych,
zwanego dalej „miejscem odbioru wyrobów akcyzowych”. Zezwolenie na nabywanie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe
nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko
jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.
2a. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno być dostosowane do
bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów, a proponowana lokalizacja miejsca
odbioru tych wyrobów, stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma znajdować się
to miejsce, lub ich wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli.
2b. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany odbiorca, może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
2c. Zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, może być dokonana po
zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym
mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej, w zakresie zmiany.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca powinien zawierać:
1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego
siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji
podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację
miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
2) informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą nabywane
wewnątrzwspólnotowo;
3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe;
4) informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na nabywanie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.
3a. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinien zawierać:
1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego
siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji
podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację
miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
2) informację o rodzaju oraz ilości wyrobów akcyzowych, które będą nabyte
wewnątrzwspólnotowo;
3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe;
4) dane podmiotu, od którego będą nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby
akcyzowe.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru
wyrobów akcyzowych, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych
w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2–6 oraz dokumenty mające znaczenie dla
przeprowadzenia kontroli określone w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej.
4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, załącza się dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
odbiorca może być wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas
nieoznaczony. Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca powinno być wykorzystane jednorazowo, w terminie
3 miesięcy od daty wydania zezwolenia.
6. Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w ust. 3, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana,
z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.
7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na
nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dokonywać
przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9.
8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek
o zmianę zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
odbiorca w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na
nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na
jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca przepis
art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych lub zarejestrowanego odbiorcy
wymaga uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem:
1) następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach
wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa;
2) wykonywania działalności na podstawie zezwolenia na nabywanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, które posiadał zmarły przedsiębiorca,
na zasadach, o których mowa w art. 84a;
3) wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i
obowiązki wynikające z zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84e.
10. (uchylony)
11. Do:
1) odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1;
2) odmowy wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2;
3) cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis
art. 52 ust. 2–5.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 57

Poprzedni

Art. 56. 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, który spełnia ł...

Nastepny

Art. 58. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zareje...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka