Art. 50. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na
prowadzenie pierwszego składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją
numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
2. Dla każdego składu podatkowego wydaje się odrębne zezwolenie na
prowadzenie składu podatkowego oraz określa się odrębny numer akcyzowy składu
podatkowego.
3. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:
1) numer akcyzowy składu podatkowego;
2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;
3) rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;
4) rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie
podatkowym;
5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku
zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie
składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną
maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego albo przewidywaną maksymalną
kwotę zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podlegających
zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku
złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który wydał zezwolenie, wskazuje
w nim numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy, nadany na
podstawie ust. 1.
5. (uchylony)

Ustawa o podatku akcyzowym art. 50

Poprzedni

Art. 49. 1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podmiotu. 2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na c...

Nastepny

Art. 51. 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany umieszczać w e-AD albo w dokumencie zastępującym e-AD numer akcyzowy składu podatkowego, z którego są wyprowadzane wyroby akcyzowe. 2....

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka