Art. 49. 1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy
naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podmiotu.
2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer
identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju
i zakresu działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również
wskazanie planowanej lokalizacji składu podatkowego, proponowanego
zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.
4. Przepis ust. 3 w zakresie numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą
wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny
użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c
tej ustawy.
5. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego
stanowi również wniosek o nadanie podmiotowi numeru akcyzowego podmiotu
prowadzącego skład podatkowy.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się plan składu podatkowego,
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 oraz
dokumenty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111
ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, które
są wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.
7. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku,
o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana,
z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.
8. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia
należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek
o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym
zgłoszonej zmiany.
10. Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu
prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na
prowadzenie składu podatkowego, z wyłączeniem:
1) następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach
wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa;
2) wykonywania działalności na podstawie zezwolenia na prowadzenie składu
podatkowego, które posiadał zmarły przedsiębiorca, na zasadach, o których
mowa w art. 84a;
3) wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i
obowiązki wynikające z zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, na
zasadach, o których mowa w art. 84e.
11. (uchylony)

Ustawa o podatku akcyzowym art. 49

Poprzedni

Art. 48. 1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkc...

Nastepny

Art. 50. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatk...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka