Art. 48. 1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane
podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji,
przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących
również własnością innych podmiotów;
2) jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
3) jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
4) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec
niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
5) złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1;
6) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne
z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie
została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności
regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424),
w zakresie wyrobów akcyzowych;
7) posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do rolników występujących
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym
będą wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r.
poz. 284), wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub
czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.
3. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na
prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na
magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych
w innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym
warunkiem wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest dla:
1) wyrobów tytoniowych – minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od
wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru
akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na
podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 222 mln zł;
1a) płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich – minimalna
wysokość akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów akcyzowych, gdyby
nie zostały one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie
podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego
zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku:
a) płynu do papierosów elektronicznych – 7 mln zł,
b) wyrobów nowatorskich – 1,8 mln zł;
2) napojów alkoholowych – minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od
wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na
podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku:
a) alkoholu etylowego – 23 mln zł,
b) wina i napojów fermentowanych – 3 mln zł,
c) wyrobów pośrednich – 5 mln zł,
d) piwa – 8 mln zł;
3) wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4–
6 – pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym,
w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia,
co najmniej na poziomie 2500 m3;
4) olejów smarowych lub preparatów smarowych – minimalna wysokość akcyzy,
która byłaby należna od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona
będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku
kalendarzowym 600 tys. zł;
5) gazu – pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym,
w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia,
co najmniej na poziomie 250 m3;
6) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników
odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie
CN 2710 19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 – pojemność
magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona
będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m3.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4, warunkiem wydania
zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot
oświadczenia, że w składzie podatkowym, w którym będzie prowadzona działalność
na podstawie wydanego zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od
magazynowanych lub przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały
objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będzie osiągać w roku kalendarzowym
minimalne poziomy określone w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 lub 4. W przypadku gdy
zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wysokość akcyzy oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego.
4a. W przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie
zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na
magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych
w innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym
warunkiem wydania zezwolenia jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów
będących przedmiotem działalności tego podmiotu, jako operatora logistycznego,
w tym wyrobów akcyzowych w jednym miejscu magazynowania w składzie
podatkowym lub poza składem podatkowym, wynosząca dla:
1) wyrobów tytoniowych – 350 mln zł;
2) napojów alkoholowych – 50 mln zł;
3) olejów smarowych lub preparatów smarowych – 10 mln zł;
4) płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich – 350 mln zł.
4b. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność
polegającą na kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania,
przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do
obsługiwanych podmiotów.
4c. Za wartość rynkową, o której mowa w ust. 4a, uznaje się całkowitą kwotę,
jaką nabywca, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby
niezależnemu sprzedawcy na terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić
porównywalnej sprzedaży, za wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż cena
nabycia podobnych towarów, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia.
4d. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem wydania zezwolenia na
prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego
oświadczenia, że minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących
przedmiotem działalności operatora logistycznego będzie osiągać w roku
kalendarzowym minimalne poziomy określone w ust. 4a. W przypadku gdy
zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku
kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się proporcjonalnie do liczby
pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego.
5. W przypadku podmiotu prowadzącego w składzie podatkowym działalność
polegającą wyłącznie na przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym nie
stosuje się warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jeżeli przeładowany gaz płynny
będzie przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby
akcyzowe, może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać
wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również
wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia warunków,
o których mowa w ust. 3 i 4.
7. W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych wymienionej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym
i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez
podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewniłoby pokrycia w należnej
wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego
oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub
nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1.
8. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 3–4d stosuje się odpowiednio.
9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r.
poz. 106), na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na rzecz którego
nabywane są te wyroby, łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jeżeli koncesja ta jest wymagana;
2) jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych;
3) posiada:
a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby
akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo
b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te wyroby akcyzowe na
potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział;
4) przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji
podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i
usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych.
9a. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających
wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o
których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2.
10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie
miesiąca, informuje Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego
do spraw finansów publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym
miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych wymienionych w art.
103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz o tych
nabytych wyrobach.
11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju,
kodu CN i ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz:
1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe,
posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko
lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu i jego
numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL;
2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe,
jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału
z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca
zamieszkania lub siedziby podmiotu, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium
kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność
gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer
identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.
12. Podmiot prowadzący skład podatkowy nie przekazuje informacji, o której
mowa w ust. 10, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane,
które powinny zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru.

Art. 48a. 1. Miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie
podatkowym powinno być dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów,
a proponowana lokalizacja składu podatkowego, stan lub wielkość pomieszczeń,
w których ma być prowadzony skład podatkowy, lub ich wyposażenie powinny
umożliwiać sprawowanie kontroli.
2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być udzielone po
zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym
mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505).
3. Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana
po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym
mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej, w zakresie zmiany.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 48

Poprzedni

Art. 47. 1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określ...

Nastepny

Art. 49. 1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podmiotu. 2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na c...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka