Art. 47. 1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do
ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2
do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się
wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:
1) wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od
których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty
akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych,
albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od
akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób
jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na
przeznaczenie;
2) mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych
z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534 oraz
z 2020 r. poz. 425);
3) piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem
przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
4) mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego,
dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich
innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
5) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
6) energii elektrycznej;
7) wyrobów węglowych;
8) suszu tytoniowego;
9) wyrobów gazowych.
2. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.
3. W składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia
poboru akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi
wyrobami, pod warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru
akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie
wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot
prowadzący skład podatkowy.
3a. W składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe
nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami
akcyzowymi, pod warunkiem że:
1) spełnione są warunki określone w ust. 3;
2) sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych
nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących
wyrobami akcyzowymi.
4. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym,
z wyłączeniem sytuacji:
1) losowych, w przypadkach, w których dokonanie przeładunku jest możliwe tylko
w miejscu zdarzenia losowego;
2) w których dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowane wyroby
akcyzowe w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego
w e-AD albo w dokumencie zastępującym e-AD, a w przypadku wyrobów
akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objętych
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju
w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy
wewnątrzwspólnotowej – do jednego miejsca odbioru wskazanego
w dokumencie handlowym.
5. (uchylony)
6. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego win gronowych
wyprodukowanych poza składem podatkowym jest obowiązany poinformować
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o odbiorze tych win oraz przedstawić dokument handlowy towarzyszący produktom winiarskim, na którego podstawie dokonano ich przemieszczenia na terytorium kraju.

Art. 47a. 1. W składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być
magazynowane wyroby energetyczne klasyfikowane do tego samego kodu CN,
posiadające różne parametry fizykochemiczne, pod warunkiem że parametry
fizykochemiczne nie mają wpływu na stawkę akcyzy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gazów propan-butan (LPG) objętych pozycją
CN 2711, które mogą być magazynowane w jednym zbiorniku niezależnie od kodów
CN, do których są klasyfikowane, i ich parametrów fizykochemicznych.
3. W składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane
wyroby energetyczne: objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zwolnione od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie oraz z zapłaconą akcyzą, pod warunkiem że:
1) ubytki i inne straty tych wyrobów są rozliczane proporcjonalnie do ilości oraz
okresu ich magazynowania;
2) ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład
podatkowy umożliwia identyfikację tych wyrobów.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 47

Poprzedni

Art. 46. (uchylony). Art. 46a. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu na podstawie eDD albo dokumentu zastępuj...

Nastepny

Art. 48. 1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkc...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka