Art. 47. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) poborowi odbywający służbę zastępczą;”;
2) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2, 2a i 3, powstaje z dniem powołania lub skierowania do
służby, a wygasa z dniem zwolnienia z tej służby.”;
3) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-h i pkt 2a i 10, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 10.”;
4) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo
odbywającą służbę zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca, a w razie wypłaty
świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.) - podmiot obowiązany
do wypłaty tych świadczeń.”;
5) w art. 102 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W planie zdrowotnym dla służb mundurowych Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej ubezpieczonych
wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3-12 i członków ich rodzin oraz jej
uwarunkowań, wspólnie ustalają:
1) priorytety w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3-12 i członków
ich rodzin;
2) zakłady opieki zdrowotnej wykonujące zadania w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych wymienionych w
art. 9 ust. 1 pkt 2, 3-12 oraz świadczenia zdrowotne na rzecz tych
ubezpieczonych związane z realizacją zadań z zakresu obronności
i bezpieczeństwa państwa, z wyłączeniem świadczeń służby medycyny pracy.”;
6) w art. 103 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych oraz zakres danych niezbędnych do przygotowania tego planu, uwzględniając
w szczególności potrzeby zdrowotne ubezpieczonych wymienionych w
art. 9 ust. 1 pkt 2, 3-12 i członków ich rodzin oraz specyfikę zadań wykonywanych przez ubezpieczonych wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3-12.”.

Ustawa o służbie zastępczej art. 47

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2004
  • Ost. zmiana ustawy 1 września 2017
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 09 03 2021
Komentarze
Wyszukiwarka