Art. 46. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) odbywania służby zastępczej;”;
2) w art. 5 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) pracodawca, u którego poborowy odbywa służbę zastępczą - w stosunku
do odbywających tę służbę;”;
3) w art. 9:
a) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe obowiązująca w tym miesiącu - dla ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, z ubezpieczenia wypadkowego przysługującego ubezpieczonym
odbywającym służbę zastępczą nie może być niższa od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu kwoty, o
której mowa w ust. 3 pkt 3.”.

Ustawa o służbie zastępczej art. 46

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2004
  • Ost. zmiana ustawy 1 września 2017
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 09 03 2021
Komentarze
Wyszukiwarka