Art. 45. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pracodawca - w stosunku do pracowników i poborowych odbywających
służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej
osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie
wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem
osób, którym zasiłek wychowawczy lub macierzyński wypłaca Zakład,”;
2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 12 i w art. 13 w pkt 11 użyte w różnych przypadkach wyrazy „odbywających zastępcze formy służby wojskowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „odbywających służbę zastępczą”;
3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 12.”;
4) w art. 16:
a) w ust. 1 po pkt 16 stawia się przecinek i dodaje pkt 17 w brzmieniu:
„17) poborowych odbywających służbę zastępczą”,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 7, 8 i 17 finansują w całości, z
własnych środków, sami ubezpieczeni.
3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt
1, 3-8 i 17, osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz bezrobotnych pobierających stypendium finansują w całości, z własnych środków, płatnicy składek. ”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej finansowane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.”;
5) w art. 18:
a) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, z zastrzeżeniem pkt 6, a
także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji,
Straży Graniczej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej -
stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych
przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10,”,
b) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu:
„4d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, stanowi świadczenie pieniężne ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217).”.

Ustawa o służbie zastępczej art. 45

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2004
  • Ost. zmiana ustawy 1 września 2017
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 09 03 2021
Komentarze
Wyszukiwarka