Art. 42. 1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:
1) z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie
podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu
prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu
czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5;
2) z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie
podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób
akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach
procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu; jeżeli ilość napoju
alkoholowego zużyta do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego
przekracza dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa
w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 2 pkt 1 lit. b, w stosunku do ilości
przekraczającej te normy obowiązek podatkowy nie wygasa, a zobowiązanie
podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego wyrobu
akcyzowego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
3) w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych,
odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru,
raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub
alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
jeżeli przemieszczanie miało miejsce na terytorium kraju – następnego dnia po
upływie tego terminu;
4) w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub
alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej
albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego – następnego dnia po
upływie tego terminu;
5) z dniem naruszenia innych niż określone w pkt 3 i 4 warunków procedury
zawieszenia poboru akcyzy, a gdy nie można ustalić dnia ich naruszenia –
z dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez uprawniony organ;
6) w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 – z dniem
powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia,
a gdy nie można ustalić tego dnia – z dniem stwierdzenia przez uprawniony
organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia;
7) w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów
akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 – z dniem otrzymania przez
podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, który dokonał
dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu
handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na
terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium
Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały
w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu
obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego
tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem;
8) w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego
wyrobów akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem
dostawy tych wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo
wyprowadzenia ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie
miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez
terytorium państwa członkowskiego – następnego dnia po upływie tego terminu.
1a. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów
akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego, przemieszczanych na podstawie eDD albo dokumentu zastępującego e-DD, uznaje się, że nie nastąpiło naruszenie
warunków zwolnienia oraz że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia
poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów.
1b. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów
akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową
stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych do zużywającego
podmiotu gospodarczego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD, uznaje się, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia
poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów.
2. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii
Europejskiej wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
1) zostaną naruszone na terytorium kraju warunki tej procedury, co spowoduje jej
zakończenie, lub
2) nie można ustalić miejsca naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru
akcyzy, a ich naruszenie zostanie stwierdzone na terytorium kraju
– właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem
stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym doszło do tego naruszenia, a jeżeli
tego dnia nie można ustalić – obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono to naruszenie.
3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2, informuje
za pomocą Systemu właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, z terytorium którego dokonano wysyłki, o naruszeniu procedury
zawieszenia poboru akcyzy oraz o powstaniu zobowiązania podatkowego na terytorium kraju.
4. Podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, który otrzymał:
1) raport odbioru albo dokument zastępujący raport odbioru, raport wywozu albo
dokument zastępujący raport wywozu lub alternatywny dowód zakończenia
procedury zawieszenia poboru akcyzy po upływie terminów, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4, albo
2) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium państwa
członkowskiego, w którym doszło do naruszenia lub stwierdzono naruszenie
warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, w kwocie odpowiadającej
ilości wyrobów akcyzowych, których dotyczyło to naruszenie, albo
3) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, z potwierdzeniem dostawy na
terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia poza terytorium Unii
Europejskiej wyrobów akcyzowych po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 8
– przysługuje zwrot kwoty akcyzy zapłaconej przez ten podmiot od tych wyrobów na
terytorium kraju, na jego pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może być złożony w terminie 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy.
6. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia
poboru akcyzy, skutkującego jej zakończeniem, akcyza zostanie pobrana na
terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia
przemieszczania zostanie ustalone, że naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie
na terytorium kraju, właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną
z zastosowaniem stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym warunki
procedury zawieszenia poboru akcyzy powodujące jej zakończenie zostały naruszone
na terytorium kraju.
7. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 6, jest
obowiązany poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem naruszenia
warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, skutkującego jej zakończeniem,
o fakcie naruszenia tych warunków oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju.
8. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia
poboru akcyzy, skutkującego jej zakończeniem, powstało zobowiązanie podatkowe na
terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie
ustalone, że naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie na terytorium państwa
członkowskiego, to w przypadku gdy akcyza:
1) została pobrana na terytorium kraju – podmiotowi, który zapłacił akcyzę na
terytorium kraju, przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy,
2) nie została pobrana na terytorium kraju w całości lub w części – powstałe
zobowiązanie podatkowe podlega umorzeniu w całości lub w części
odpowiadającej kwocie niepobranej akcyzy
– pod warunkiem że akcyza została zapłacona na terytorium państwa członkowskiego.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy następuje na pisemny
wniosek podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz
z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium państwa
członkowskiego oraz na terytorium kraju, w terminie 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy na terytorium kraju.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 42

Poprzedni

Art. 41. 1. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest: 1) zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD; ...

Nastepny

Art. 43. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia: 1) (uchylony) 2) (uchylony) 3) (uchylony) 4) (uchylony) 5) (uchylony) 6) szczegółowe warunki ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka