Art. 43. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić,
w drodze rozporządzenia:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) (uchylony)
6) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa
w art. 42 ust. 4 i 8.
7) (uchylony)
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydając rozporządzenie,
o którym mowa w ust. 1, uwzględni:
1) (uchylony)
2) konieczność skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;
3) (uchylony)
4) konieczność zapewnienia przepływu informacji dotyczących przemieszczanych
wyrobów akcyzowych;
4a) konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy;
5) przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, które dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii
Europejskiej umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym
e-AD, uwzględniając przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 43

Poprzedni

Art. 42. 1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: 1) z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust...

Nastepny

Art. 44. 1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje również z dniem: 1) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrow...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka