Art. 41. 1. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana
z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:
1) zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
2) złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego.
1a. Warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do
ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
2. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy dostawy
wewnątrzwspólnotowej do podmiotu nieprowadzącego składu podatkowego,
warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest upoważnienie
wydane przez właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii
Europejskiej do odbioru przez nabywcę wyrobów akcyzowych w ramach procedury
zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku podmiotów objętych zwolnieniem od
akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 – zastosowanie świadectwa zwolnienia, o którym
mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie
świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z 11.01.1996, str. 11;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297). Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy nabycia
wewnątrzwspólnotowego przez podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy
wynikającym z art. 31 ust. 1, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru
akcyzy jest zastosowanie świadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych,
o których mowa w art. 40 ust. 6, warunkiem zastosowania tej procedury jest w przypadku wyrobów:
1) przemieszczanych wyłącznie na terytorium kraju – spełnienie warunków, o
których mowa w ust. 1;
2) przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia
wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego:
a) dokonanie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym obejmującego
w szczególności dane dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych
i kwotę akcyzy podlegającej zawieszeniu, oraz złożenie zabezpieczenia
akcyzowego, przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju, oraz
b) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych;
3) przemieszczanych na terytorium kraju w ramach dostawy
wewnątrzwspólnotowej:
a) złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego
przed rozpoczęciem przemieszczania oraz
b) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.
5. Przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały
w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek
podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego:
1) raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub
2) raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu, lub
3) alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy
– w części objętej potwierdzeniem.
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania wobec wyrobów
akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy przemieszczanych:
1) w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej;
2) w celu dokonania eksportu;
3) między składami podatkowymi na terytorium kraju, z wyjątkiem
przemieszczania:
a) między składami podatkowymi tego samego podmiotu,
b) ze składu podatkowego producenta wyrobów akcyzowych, niebędącego
właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego właściciela tych
wyrobów,
c) ze składu podatkowego producenta wyrobów akcyzowych, niebędącego
właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego, którego dotyczy
wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie, o którym mowa w art. 54
ust. 1,
d) ze składu podatkowego właściciela wyrobów akcyzowych do innego składu
podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów
zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.
10. (uchylony)
11. (uchylony)
12. (uchylony)
13. (uchylony)
14. (uchylony)
15. W przypadku dokonania kontroli lub wystąpienia w trakcie przemieszczania
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy innego
zdarzenia, które może mieć wpływ na przemieszczanie wyrobów akcyzowych
z zastosowaniem tej procedury lub na jej dokumentowanie, właściwy naczelnik urzędu
skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego zamieszcza w Systemie
informację o dokonanej kontroli lub o takim zdarzeniu.
16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o
którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, uwzględniając konieczność ujednolicenia formy
dokonywanych zgłoszeń.

Art. 41a. 1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą:
1) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach,
o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1–9;
2) dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu w przypadkach, o których mowa
w art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 10 i 11, pod warunkiem że dane dotyczące
wyrobów akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi
zawartymi w e-AD, sprawdzonym pod względem kompletności i prawidłowości
danych i któremu został nadany numer referencyjny.
1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, porównania danych
dotyczących wyrobów akcyzowych zawartych w zgłoszeniu celnym z danymi
zawartymi w e-AD dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który dopuścił
wyroby akcyzowe do obrotu.
2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą:
1) odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający, o którym mowa w art.
2 ust. 1 pkt 32 lit. a, w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b
i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6–9, pkt 10 lit. a–c i pkt 11 lit. a–c;
2) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej
w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz
ust. 2 pkt 3–5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. d i e.
3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy może być rozpoczęte po:
1) przesłaniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a,
do Systemu projektu e-AD i uzyskaniu z Systemu e-AD, z nadanym numerem
referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości
danych zawartych w tym dokumencie, albo
2) sporządzeniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31
lit. a, dokumentu zastępującego e-AD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz właściwemu naczelnikowi
urzędu celno-skarbowego.
3a. W przypadku przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, projekt e-AD powinien zawierać informację, że przemieszczane wyroby opodatkowane są zerową stawką akcyzy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zarejestrowany wysyłający
przesyła do Systemu projekt e-AD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów
akcyzowych, których e-AD dotyczy.
4a. W przypadku gdy wyroby energetyczne są przemieszczane, z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu:
1) bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia
uproszczonego w rozumieniu przepisów prawa celnego, z miejsca importu
bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju,
2) pomiędzy składami podatkowymi na terytorium kraju
– podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, przesyła do Systemu
projekt e-AD niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia.
5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z załączonym:
1) wydrukiem e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo z załączonym innym
dokumentem handlowym, w którym umieszczono numer referencyjny nadany
w Systemie e-AD związanemu z przemieszczaniem danych wyrobów
akcyzowych, albo
2) dokumentem zastępującym e-AD.
6. Z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgodnie
z art. 41b ust. 1, następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia
generalnego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi
z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, innych niż określone
w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, albo następuje automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów
zabezpieczeniem ryczałtowym.
7. (uchylony)

Art. 41b. 1. Jeżeli projekt e-AD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w
Systemie jest mu automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie dokument
ten jest automatycznie przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art.
2 ust. 1 pkt 31 lit. a, oraz do:
1) podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a – w
przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych na terytorium kraju albo
2) władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla podmiotu
odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a – w przypadku dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub eksportu dokonywanego przez organ celny
znajdujący się w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy e-AD jest przekazywany do
Systemu przez właściwe dla podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 31 lit. a, władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a następnie jest
przekazywany automatycznie do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust.
1 pkt 32 lit. a.

Art. 41c. 1. W przypadku przemieszczania wyrobów energetycznych z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy drogą morską podmiot
wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, może nie wskazywać w
projekcie e-AD podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a,
jeżeli nie jest on znany w momencie przesyłania do Systemu projektu e-AD.
2. Niezwłocznie po uzyskaniu danych dotyczących podmiotu odbierającego, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, nie później jednak niż w momencie
zakończenia przemieszczania, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt
31 lit. a, uzupełnia w Systemie dane dotyczące tego podmiotu odbierającego.

Art. 41d. (uchylony).

Art. 41e. 1. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze
przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych
podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, niezwłocznie przesyła
do Systemu powiadomienie o przybyciu przemieszczanych wyrobów akcyzowych.
Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, nie dokonuje rozładunku wyrobów akcyzowych do momentu przeprowadzenia kontroli celnoskarbowej.
2. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, przesyła do
Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po:
1) przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych albo
2) odbiorze wyrobów akcyzowych – w przypadku nieotrzymania do momentu
odbioru tych wyrobów informacji, o której mowa w ust. 1
– nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru.
3. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane oraz – w
przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka
zerowa – zostało odnotowane obciążenie zabezpieczenia generalnego podmiotu
odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, kwotą akcyzy albo kwotą
akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych
wyrobów akcyzowych, albo zostało odnotowane objęcie tych wyrobów
zabezpieczeniem ryczałtowym albo objęcie ich zwolnieniem z obowiązku złożenia
zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi odbierającemu, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, raport odbioru jest automatycznie przesyłany z Systemu do
tego podmiotu odbierającego oraz do:
1) podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a – w przypadku
przemieszczeń wyrobów akcyzowych na terytorium kraju albo
2) władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a – w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego.
3a. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane oraz – w
przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka
zerowa – nie zostało odnotowane obciążenie zabezpieczenia generalnego podmiotu
odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, kwotą akcyzy albo kwotą
akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych
wyrobów akcyzowych, albo nie zostało odnotowane objęcie tych wyrobów
akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym albo objęcie ich zwolnieniem z
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi
odbierającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, raport odbioru jest przesyłany z Systemu do podmiotów, o których mowa w ust. 3, po potwierdzeniu w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że zobowiązanie
podatkowe podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, lub
obowiązek zapłaty przez niego opłaty paliwowej, dotyczące przemieszczanych
wyrobów akcyzowych, w całości albo w części wygasły lub nie mogą już powstać.
4. W przypadku gdy:
1) projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez organ
celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3–4 rozporządzenia
2015/2447, zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, albo
2) z użyciem Systemu są przemieszczane wyroby akcyzowe opodatkowane stawką
akcyzy inną niż stawka zerowa i nie jest możliwe odnotowanie obciążenia w
należnej wysokości zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, albo odnotowanie objęcia wyrobów
akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu odbierającego, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, albo objęcia ich zwolnieniem z obowiązku
złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi odbierającemu, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a
– informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu odpowiednio do
podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, albo do
właściwego organu celnego.
5. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych przez urząd celno-skarbowy
wyprowadzenia znajdujący się na terytorium kraju w Systemie jest tworzony raport
wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi
eksportu, potwierdzającej wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium
Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem kompletności i
prawidłowości danych w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z Systemu do
podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, albo do
właściwych dla tego podmiotu władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
6. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu dokonywanego
przez terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy System otrzymuje od właściwych dla podmiotu
odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, władz państwa
członkowskiego Unii Europejskiej raport odbioru albo raport wywozu, który następnie jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a.
7. W momencie zarejestrowania w Systemie:
1) raportu odbioru – następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia
zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. a, z obciążenia albo automatyczne odnotowanie zwolnienia
wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym oraz, w
przypadku odbioru na terytorium kraju wyrobów akcyzowych opodatkowanych
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, automatyczne odnotowanie obciążenia
zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 32 lit. a, kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej,
wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo
automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem
ryczałtowym tego podmiotu odbierającego albo objęcia ich zwolnieniem z
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym temu podmiotowi odbierającemu;
2) raportu wywozu – następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia
zabezpieczenia generalnego z obciążenia albo automatyczne odnotowanie
zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym.
8. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza
dostarczenie tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu
odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, odnotowanie zwolnienia:
1) zabezpieczenia generalnego z obciążenia, w całości lub w części, jest
dokonywane w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, po
uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe lub
obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące przemieszczanych wyrobów
w całości lub w części wygasły lub że zobowiązanie podatkowe nie może już powstać;
2) wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym jest dokonywane w Systemie
przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, po uzyskaniu przez niego
potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty
paliwowej dotyczące przemieszczanych wyrobów w całości wygasły lub że
zobowiązanie podatkowe nie może już powstać.
9. Podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 dostarcza
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego dokument zastępujący raport odbioru
wraz ze świadectwem zwolnienia w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania.
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie wprowadza raport odbioru do
Systemu w imieniu tego podmiotu.

Art. 41f. (uchylony).

Art. 41g. 1. Jeżeli w momencie zakończenia przemieszczania wyrobów
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy System jest
niedostępny lub do tego momentu nie uzyskano e-AD, podmiot odbierający, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, który złożył zabezpieczenie generalne, którego kwota
wolna pokrywa kwotę akcyzy albo kwotę akcyzy i opłaty paliwowej, wynikające
z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy
inną niż stawka zerowa, albo złożył zabezpieczenie ryczałtowe, albo został zwolniony
z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które obejmują te wyroby
akcyzowe, przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, dokument zastępujący raport
odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało zakończone.
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego po uzyskaniu potwierdzenia, że
podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, złożył zabezpieczenie
generalne lub zabezpieczenie ryczałtowe obejmujące odebrane wyroby akcyzowe albo
został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego obejmującego
odebrane wyroby akcyzowe, przesyła otrzymany dokument zastępujący raport odbioru
właściwemu dla podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a,
naczelnikowi urzędu skarbowego, a w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego –
właściwym dla podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a,
władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Właściwy dla podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, naczelnik urzędu skarbowego
przesyła otrzymany dokument zastępujący raport odbioru podmiotowi wysyłającemu,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a.
3. Jeżeli, w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, System jest niedostępny
lub gdy nie uzyskano e-AD, naczelnik urzędu celno-skarbowego, który nadzoruje
faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przesyła dokument zastępujący raport wywozu właściwemu dla podmiotu wysyłającego, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, naczelnikowi urzędu skarbowego albo
właściwym dla tego podmiotu władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego przesyła otrzymany dokument zastępujący
raport wywozu podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a.

Art. 41h. (uchylony).

Art. 41i. 1. W przypadku przemieszczania wyrobów energetycznych
transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z
użyciem Systemu podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a,
może dokonać na terytorium kraju podziału rozpoczętego przemieszczenia na co
najmniej dwa przemieszczenia, pod warunkiem że całkowita ilość przemieszczanych
wyrobów nie ulegnie zmianie.
2. Jeżeli w trakcie przemieszczania podmiot wysyłający, o którym mowa w art.
2 ust. 1 pkt 31 lit. a, zamierza dokonać podziału przemieszczenia, powiadamia o tym
podziale, przed jego dokonaniem, naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego
ze względu na miejsce dokonywania podziału, wysyłając do Systemu projekt
powiadomienia o podziale przemieszczenia. Z Systemu automatycznie jest wysyłana
informacja o błędach, w przypadku gdy projekt powiadomienia o podziale
przemieszczenia zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane.
3. W przypadku przyjęcia przez System powiadomienia o podziale
przemieszczenia dla każdego przemieszczenia po podziale jest tworzony nowy e-AD
z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzony pod względem kompletności i
prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, który jest automatycznie
przesyłany do:
1) podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, oraz
2) podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, wskazanego
w nowym e-AD albo władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej
właściwych dla tego podmiotu odbierającego – w przypadku dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub eksportu dokonywanego przez organ celny
znajdujący się w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
4. Utworzone dla każdego przemieszczenia po podziale nowe e-AD zastępują
pierwotnie wystawiony e-AD. Od momentu dokonania podziału przemieszczenia
każde przemieszczenie odbywa się na podstawie nowego e-AD.
5. Przepisy ust. 1–4 nie mają zastosowania do wyrobów energetycznych objętych
zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, przemieszczanych z
zastosowaniem świadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 41

Poprzedni

Art. 40. 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli: 1) wyroby akcyzowe są: a) w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zuży...

Nastepny

Art. 42. 1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: 1) z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka