Art. 33. 1. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw
silnikowych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych
w standardowych zbiornikach:
1) użytkowych pojazdów silnikowych;
2) zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia;
3) statków powietrznych lub jednostek pływających.
2. Za użytkowy pojazd silnikowy uważa się silnikowy pojazd drogowy,
włączając ciągniki z przyczepą lub bez, który ze względu na konstrukcję lub
wyposażenie jest przeznaczony i nadaje się do transportu, odpłatnego i nieodpłatnego,
towarów lub więcej niż dziewięciu osób, włączając kierowcę, oraz każdy pojazd
drogowy specjalnego przeznaczenia innego niż transport.
3. Za standardowy zbiornik uważa się:
1) zbiornik paliwa na stałe zamontowany przez producenta we wszystkich środkach
transportu tego samego rodzaju oraz którego zamontowanie na stałe umożliwia
bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak i, w odpowiednim
przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzącego
i innych systemów;
2) zbiornik na stałe zamontowany przez producenta we wszystkich pojemnikach
takiego samego typu i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie
wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu
chłodzenia i innych systemów, w które może być wyposażony pojemnik
specjalnego przeznaczenia.
4. Za pojemnik specjalnego przeznaczenia uważa się pojemnik wyposażony
w układy chłodzenia, systemy tlenowe, izolacji termicznej oraz inne systemy.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, pod warunkiem że
paliwa silnikowe:
1) są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały
przywiezione;
2) nie zostaną usunięte z tego środka transportu ani nie będą magazynowane, chyba
że jest to konieczne w przypadku jego naprawy;
3) nie zostaną odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze
zwolnienia.
6. W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 5, wysokość
akcyzy określa się według stanu z dnia naruszenia tych warunków, a jeżeli tego dnia
nie da się ustalić – z dnia stwierdzenia ich naruszenia.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 33

Poprzedni

Art. 32. 1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 1) używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, paliwo typu benzyny do silnik...

Nastepny

Art. 34. 1. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez osobę fizyczną, gdy wyroby te są przemieszcz...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka