Art. 32. 1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące
wyroby akcyzowe:
1) używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31,
paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz
paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, oleje smarowe do
silników lotniczych oraz preparaty smarowe do silników lotniczych – w
przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których
mowa w ust. 5–6b, 12 i 13;
2) używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne –
w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których
mowa w ust. 5–6b, 12 i 13;
3) używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od
2711 12 11 do 2711 19 00 – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są
spełnione warunki, o których mowa w ust. 5–6b, 12 i 13;
4) używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne
o kodzie CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli
spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5–6b, 12 i 13;
5) używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od
2711 12 11 do 2711 19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli
spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5–6b, 12 i 13.
1a. Zwalnia się od akcyzy olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1,
wykorzystywany do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla
morskich jednostek pływających, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4
lub 7, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5–6b, 12 i 13.
2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku
prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa
się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz
pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz
organów publicznych.
3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się
wyłącznie w przypadku ich:
1) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu
zużywającego lub
2) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu
pośredniczącego, lub
3) dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
4) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę,
z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na
jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
5) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę,
z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na
jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
6) importu przez podmiot pośredniczący, lub
7) importu przez podmiot zużywający, lub
8) zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot
zużywający, lub
9) zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.
4. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również:
1) wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej –
wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1–5, jeżeli są spełnione
warunki, o których mowa w ust. 5–6b, 12 i 13;
2) alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do
skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie
ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352), i wykorzystywany do
produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5–6b, 12 i 13; w przypadku podmiotu zużywającego
zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm
zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3;
3) napoje alkoholowe używane:
a) do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00,
b) do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4,
c) do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych,
o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5,
d) bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych – rozlewanych lub
innych, lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania
artykułów spożywczych – rozlewanych lub innych, pod warunkiem że
w każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach
spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na
100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu
etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów
– wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli
spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5–6b, 12 i 13; w przypadku
podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości
nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa
w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3;
4) alkohol etylowy, dla którego podmiot zużywający udowodni zużycie zgodnie
z przeznaczeniem – w przypadku przekroczenia norm zużycia alkoholu
etylowego, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2 pkt 3.
5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich
przeznaczenie jest również:
1) objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia
zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu – zabezpieczeniem
złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na
podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot
prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego
odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie
na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do
zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia – do czasu
potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot
zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji,
o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
2) przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczania w sposób, o którym
mowa w art. 46b ust. 2, oraz w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3;
2a) w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7 – sporządzenie e-DD lub
dokumentu zastępującego e-DD przez podmiot pośredniczący lub podmiot
zużywający w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia do obrotu importowanych
wyrobów akcyzowych.
3) (uchylony)
6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich
przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 i 5, jest złożenie przez
podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania,
siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1.
6a. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich
przeznaczenie, w sytuacji gdy System jest niedostępny, a wyroby akcyzowe są
przemieszczane na podstawie dokumentu zastępującego e-DD, w przypadkach,
o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 i 5, jest przedstawienie przez podmiot pośredniczący
lub podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiotowi
wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, pisemnego potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.
6b. Warunkiem zwolnienia od akcyzy paliw lotniczych, o których mowa w ust.
1 pkt 1, jest przedstawienie przez podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania,
siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, pisemnego
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. (uchylony)
10. (uchylony)
11. (uchylony)
12. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub
innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.
13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest
obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający
odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego
tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub
innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.
14. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
względu na przeznaczenie przez:
1) podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego,
2) podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do składu podatkowego
– przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 32

Poprzedni

Art. 31. 1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe mające być wykorzystywane: 1) przez instytucje Unii Europejskiej; 2) w ramach stosunków...

Nastepny

Art. 33. 1. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw silnikowych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach: 1) użytkowych pojazdów silnik...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka