Art. 28. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w odniesieniu do terminów
i sposobu zapłaty akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio przepisy prawa
celnego o terminach i sposobach uiszczania należności celnych, z wyjątkiem
przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia terminu płatności
oraz innych ułatwień płatniczych określonych tymi przepisami.
2. Podatnik jest obowiązany do zapłaty akcyzy również wtedy, gdy wyroby
akcyzowe zostały zwolnione od należności celnych przywozowych lub stawki celne
zostały zawieszone albo obniżone do stawki celnej zerowej.
3. Właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego zabezpiecza kwotę akcyzy lub
opłaty paliwowej, jeżeli nie zostały one zapłacone, w przypadkach i trybie
stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów prawa
celnego, z wyjątkiem przypadków, gdy wyroby akcyzowe zostały:
1) objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zostało złożone zabezpieczenie
akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 63 ust. 1a;
2) objęte czasowym składowaniem lub procedurą: składowania celnego,
uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej, a podmiot zobowiązany do
złożenia zabezpieczenia należności celnych na podstawie przepisów prawa
celnego spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4.
4. Wymóg spełnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, warunków
określonych w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 uważa się za spełniony w przypadku złożenia
przez ten podmiot oświadczenia, że:
1) ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
2) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie składa się, jeżeli właściwy
naczelnik urzędu celno-skarbowego dysponuje takim oświadczeniem,
przedstawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed objęciem wyrobów akcyzowych
czasowym składowaniem lub procedurą: składowania celnego, uszlachetniania
czynnego lub odprawy czasowej.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu
celno-skarbowego może w każdym czasie zażądać złożenia zabezpieczenia, jeżeli
uzna, że istnieje ryzyko, że kwota akcyzy lub opłaty paliwowej nie zostanie zapłacona
w przewidzianym terminie.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 28

Poprzedni

Art. 27. 1. W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy: 1) w zgłoszeniu celnym;...

Nastepny

Art. 29. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa celnego powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania n...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka