Art. 29. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa celnego powiadomienie dłużnika
o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje
podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, właściwy
naczelnik urzędu celno-skarbowego może określić elementy kalkulacyjne według
zasad określonych w przepisach prawa celnego na potrzeby prawidłowego określenia
kwoty akcyzy z tytułu importu.

Art. 29a. W przypadku gdy produktem przetworzonym uzyskiwanym w ramach
procedury uszlachetniania czynnego jest wyrób akcyzowy:
1) nie stosuje się szczególnych przypadków zamknięcia tej procedury, o których
mowa w art. 324 rozporządzenia 2015/2447;
2) kwotę akcyzy z tytułu importu określa się w każdym przypadku na podstawie
elementów kalkulacyjnych, w szczególności klasyfikacji taryfowej, rodzaju,
ilości i stawki, właściwych dla produktu przetworzonego.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 29

Poprzedni

Art. 28. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w odniesieniu do terminów i sposobu zapłaty akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego o terminach i sposobach uiszczani...

Nastepny

Art. 30. 1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepis...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka