Art. 27. 1. W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 3a, do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem
obowiązujących stawek akcyzy:
1) w zgłoszeniu celnym;
2) w przypadku stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166
i art. 182 unijnego kodeksu celnego, w:
a) zgłoszeniu uproszczonym lub
b) wpisie do rejestru zgłaszającego
– oraz w zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego;
3) w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów
unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn.
zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2446”.
2. Kwotę akcyzy przypadającą do zapłaty z tytułu importu wyrobów
akcyzowych obniża się o wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo
naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów
akcyzowych, objęte zgłoszeniem celnym.
3. W przypadku objęcia importowanych wyrobów akcyzowych procedurą
zawieszenia poboru akcyzy lub w przypadku importu wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, podatnik jest obowiązany
zamieścić w dokumentach, o których mowa w ust. 1, informację o kwocie akcyzy,
która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą
zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy.
3a. W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po
dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego na podstawie
uzyskanego przez podmiot pozwolenia w rozumieniu przepisów prawa celnego, są
przemieszczane, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu
rurociągu, z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju:
1) w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy,
która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą
zawieszenia poboru akcyzy;
2) zgłoszenie uzupełniające, zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby
należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia
poboru akcyzy, przesyła się nie później niż w momencie przesłania do Systemu
projektu e-AD.
4. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że
w zgłoszeniu celnym kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję
określającą kwotę akcyzy w należnej wysokości.
5. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do właściwego
naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy
w należnej wysokości.
6. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, 4 i 5, właściwy naczelnik
urzędu celno-skarbowego określa kwotę akcyzy z tytułu importu wyrobów
akcyzowych w drodze decyzji.
7. W przypadku określenia kwoty akcyzy w decyzji naczelnika urzędu celno-
-skarbowego podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia
tej decyzji, zapłacić różnicę między akcyzą wynikającą z tej decyzji a akcyzą pobraną
przez ten organ wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od niepobranej kwoty akcyzy,
liczonymi od dnia następnego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia
powiadomienia o wysokości należności podatkowych. W odniesieniu do zasad poboru
i wysokości tych odsetek przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 7a.
7a. Odsetki pobiera się w wysokości:
1) 50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, jeżeli po przyjęciu zgłoszenia
celnego zgłaszający:
a) wystąpi do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie
decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości, nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz
b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie
zgłoszenia celnego kwotę akcyzy wraz z odsetkami;
2) 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, jeżeli kwota akcyzy została
określona w decyzji, o której mowa w ust. 6, albo w wyniku kontroli zgłoszenia
celnego dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty akcyzy w wysokości
przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności.
8. W przypadku stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego
kodeksu celnego, zarejestrowany wysyłający przekazuje właściwemu naczelnikowi
urzędu celno-skarbowego kopię wpisu lub wydruku z ewidencji towarów
dopuszczonych do obrotu, niezwłocznie po przesłaniu do Systemu projektu e-AD
dotyczącego wyrobów akcyzowych będących przedmiotem wpisu, z wyłączeniem
sytuacji, gdy po przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie zostanie przesłane zgłoszenie
uzupełniające, w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 27

Poprzedni

Art. 26. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych i deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, wraz z objaśnieniami co do sposob...

Nastepny

Art. 28. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w odniesieniu do terminów i sposobu zapłaty akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego o terminach i sposobach uiszczani...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka