Art. 26. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych i deklaracji w sprawie przedpłaty
akcyzy, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji,
informacjami o terminach i miejscu ich składania oraz pouczeniem podatnika, że
deklaracje podatkowe stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb lub warunki dokonywania rozliczeń akcyzy, w szczególności
w przypadkach obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą w cenie
zakupu wyrobów akcyzowych zużytych do wytworzenia innych wyrobów akcyzowych,
2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować dłuższe niż
wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 21a ust. 1, w art. 23 ust. 2,
w art. 24 ust. 1 i w art. 24b ust. 1 okresy rozliczeniowe, terminy składania
deklaracji lub wpłaty akcyzy, lub warunki, które muszą spełniać podmioty
stosujące te okresy lub terminy
– uwzględniając zasadę jednokrotnego opodatkowania akcyzą, częstotliwość
powstawania obowiązku podatkowego w akcyzie oraz konieczność zapewnienia
prawidłowego wykonania obowiązku podatkowego i zapłaty akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 26

Poprzedni

Art. 25. (uchylony).

Nastepny

Art. 27. 1. W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy: 1) w zgłoszeniu celnym;...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka