[Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego]

Art. 226. Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony
mogą odwołać się do sądu.

Art. 2261. Ilekroć ustawa przewiduje wysłuchanie stron lub innych osób,
stosownie do okoliczności może się to odbyć przez wezwanie stron do złożenia odpowiednich oświadczeń na posiedzeniu albo wyznaczenie terminu do zajęcia
stanowiska w piśmie procesowym lub za pomocą środków porozumiewania się na
odległość, o ile dają one pewność co do osoby składającej oświadczenie.

Art. 2262. § 1. Ilekroć zachowanie strony w świetle okoliczności sprawy
wskazuje na nadużycie przez nią prawa procesowego, sąd poucza ją o możliwości
zastosowania wobec niej środków, o których mowa w § 2.
§ 2. W przypadku gdy sąd stwierdzi nadużycie przez stronę prawa procesowego,
może w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie:
1) stronę nadużywającą skazać na grzywnę;
2) niezależnie od wyniku sprawy, odpowiednio do spowodowanej tym nadużyciem
prawa procesowego zwłoki w jej rozpoznaniu, włożyć na stronę nadużywającą
obowiązek zwrotu kosztów w części większej, niż wskazywałby wynik sprawy,
a nawet zwrotu kosztów w całości;
3) na wniosek strony przeciwnej:
a) przyznać od strony nadużywającej koszty procesu podwyższone
odpowiednio do spowodowanego tym nadużyciem zwiększenia nakładu
pracy strony przeciwnej na prowadzenie sprawy, nie więcej jednak niż
dwukrotnie,
b) podwyższyć stopę odsetek zasądzonych od strony, której nadużycie
spowodowało zwłokę w rozpoznaniu sprawy, za czas odpowiadający tej
zwłoce, z tym że stopa może zostać podwyższona nie więcej niż
dwukrotnie; przepisów o maksymalnej dopuszczalnej wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie nie stosuje się.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 226

Poprzedni

Art. 225. Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.

Nastepny

Art. 227. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 14 01 2022
Komentarze

Wyszukiwarka