[Przyczyny odroczenia]

Art. 214. § 1. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość
w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym
wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.
§ 2. Sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powołała się w złej wierze na
nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy.
§ 3. Jeżeli nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy,
zostały powołane w złej wierze przez pełnomocnika strony, sąd może go skazać na
grzywnę.

Art. 2141§ 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich
przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników
postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność
stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza
sądowego.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których
usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 214

Poprzedni

Art. 213. § 1. (uchylony) § 2. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Nastepny

Art. 215. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd postanowi wezwać do wzięcia udziału w sprawie lub zawiadomić o toczącym się procesie osoby, które dotychczas w postępowaniu nie występowały w charakte...

Komentarze

Wyszukiwarka