Art. 19. 1. Jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa
w art. 16 ust. 1, jest obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu
wykonywania tych czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
1a. Jeżeli zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy
zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jest
obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych
czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
2. W przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego na
podstawie odrębnych przepisów oraz zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej, zgłoszenie o zaprzestaniu działalności składa następca prawny
podmiotu zarejestrowanego lub inne osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki,
w terminie, o którym mowa w ust. 1.
2a. W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego, jeżeli z chwilą jego
śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5
lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny podmiotu zarejestrowanego:
1) informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu
zarejestrowanego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
2) składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie
ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018
r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie
7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym
mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy.
2b. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem
olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym, jeżeli z chwilą jego śmierci nie
został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca
2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, następca
prawny tego podmiotu:
1) informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu,
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
2) składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa
w art. 16b ust. 1, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym
mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa
w art. 12 ust. 10 tej ustawy.
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1–2, ust. 2a pkt 2 i ust. 2b pkt 2, stanowią
podstawę do wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru przez właściwego
naczelnika urzędu skarbowego.
4. W przypadku niezłożenia zgłoszeń zgodnie z ust. 1–2, ust. 2a pkt 2 i ust. 2b
pkt 2, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał rejestracji, z urzędu
wykreśla podmiot z właściwego rejestru.
4a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z właściwego
rejestru zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy, jeżeli:
1) podmiot nie istnieje lub
2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania
się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym okażą się niezgodne
z prawdą, lub
4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu
skarbowego, lub
5) pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla wyrobów
akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.
4b. Wykreślenie z rejestru zużywającego podmiotu olejowego lub
pośredniczącego podmiotu olejowego, następuje w drodze decyzji, która jest
natychmiast wykonalna.
4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, wydanie decyzji następuje bez
konieczności zawiadamiania odpowiednio zużywającego podmiotu olejowego lub
pośredniczącego podmiotu olejowego.
5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu
z właściwego rejestru:
1) podmiot zarejestrowany, chyba że okaże się, że podmiot nie istnieje;
2) Agencję Rezerw Materiałowych, w przypadku podmiotów zarejestrowanych,
obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy
naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411).
6. (uchylony)

Art. 19a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa
w art. 16b ust. 1, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego,
o którym mowa w art. 16b ust. 4, oraz zgłoszeń, o których mowa w art. 19 ust. 1a
i ust. 2b pkt 2, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym
informacji o pośredniczących podmiotach olejowych, zużywających podmiotach
olejowych oraz urządzeniach grzewczych i miejscach, gdzie znajdują się te urządzenia.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 19

Poprzedni

Art. 18. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestry podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 oraz art. 16b ust. 1. Rejestry zawierają dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym albo z...

Nastepny

Art. 20. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz wzór zgłoszeń,...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka