Art. 20. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz wzór zgłoszeń, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 2a pkt 2, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym
informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem
wyrobów akcyzowych.

Art. 20a. 1. Prowadzenie działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot
tytoniowy wymaga wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.
2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo upoważniony przez niego organ
publikuje bez zbędnej zwłoki aktualny rejestr pośredniczących podmiotów
tytoniowych.
3. Rejestr pośredniczących podmiotów tytoniowych jest publikowany na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
4. Wpis podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jego
zmiana oraz wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują
na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, są natychmiast wykonalne.
6. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, właściwy naczelnik
urzędu skarbowego niezwłocznie przekazuje Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej albo upoważnionemu przez niego organowi w celu dokonania
odpowiednio wpisu pośredniczącego podmiotu tytoniowego do rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych, zmiany wpisu do rejestru pośredniczących
podmiotów tytoniowych lub wykreślenia pośredniczącego podmiotu tytoniowego
z tego rejestru.
7. Decyzję o:
1) dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych – wydaje
się na wniosek złożony według ustalonego wzoru;
2) zmianie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych – wydaje się
na wniosek złożony według ustalonego wzoru albo z urzędu;
3) wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących
podmiotów tytoniowych – wydaje się na wniosek albo z urzędu.
8. Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych powinien zawierać
dane dotyczące podmiotu i prowadzonej przez ten podmiot działalności, o których
mowa w art. 20d pkt 1, z wyłączeniem adresu zamieszkania, jeżeli nie jest on taki sam
jak adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Art. 20b. 1. Do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych może zostać
wpisany podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju
lub przedsiębiorcy zagraniczni, o których mowa w art. 20d pkt 1 lit. b i c.
2. Przedsiębiorca zagraniczny, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c,
zamierzający prowadzić na terytorium kraju działalność gospodarczą w zakresie suszu
tytoniowego obowiązany jest do wyznaczenia dla celów akcyzy podmiotu go
reprezentującego na terytorium kraju.

Art. 20c. 1. Podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego może
być wyłącznie podmiot posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki,
o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2, i który złożył zgłoszenie rejestracyjne
zgodnie z art. 16. Podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w zgłoszeniu
rejestracyjnym powinien wskazać ponadto reprezentowanego przez niego
przedsiębiorcę zagranicznego.
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zgłoszenia
rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, który nie
spełnia warunków, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z rejestru, o którym mowa
w art. 18, podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w przypadku
naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2.
4. Działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego prowadzoną przez
przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, uznaje się na
potrzeby akcyzy za działalność prowadzoną przez podmiot reprezentujący
przedsiębiorcę zagranicznego.

Art. 20d. Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych
powinien zawierać:
1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez ten podmiot działalności
gospodarczej obejmujące:
a) w przypadku podmiotu krajowego: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
adres zamieszkania lub adres jego siedziby, miejsce i adres wykonywania
działalności w zakresie suszu tytoniowego, miejsce i adres magazynowania
suszu tytoniowego na terytorium kraju, numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
b) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział
z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego
siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub
siedziby oraz informacje o prowadzonej przez ten podmiot działalności,
– nazwy oddziałów z siedzibą na terytorium kraju, w ramach których
przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na
terytorium kraju, adresy ich siedzib, numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
– miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu
tytoniowego na terytorium kraju oraz miejsce i adres magazynowania
suszu tytoniowego na terytorium kraju,
– imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oddziału
przedsiębiorcy zagranicznego oraz ich adresy,
c) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału
z siedzibą na terytorium kraju utworzonego na warunkach i zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego
siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub
siedziby oraz informacje o prowadzonej przez ten podmiot działalności,
– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę
zagranicznego, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
– miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu
tytoniowego na terytorium kraju oraz miejsce i adres magazynowania
suszu tytoniowego na terytorium kraju,
d) informację o rodzaju działalności gospodarczej w zakresie suszu
tytoniowego, w tym wskazanie, czy podmiot zamierza susz tytoniowy:
– sprzedawać na terytorium kraju,
– eksportować,
– dostarczać wewnątrzwspólnotowo,
– nabywać wewnątrzwspólnotowo,
– importować,
– zużywać,
– przetwarzać, wraz z informacją, na czym będzie polegało to
przetwarzanie;
2) proponowane zabezpieczenie akcyzowe.

Art. 20e. 1. Warunkiem wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów
tytoniowych jest:
1) niekaralność osób, które kierują działalnością podmiotu lub osób upoważnionych
do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na
terytorium kraju, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
2) nieposiadanie przez podmiot lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego
z siedzibą na terytorium kraju zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących
dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz nieprowadzenie wobec podmiotu lub oddziału postępowania
egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego;
3) złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez podmiot, który złożył wniosek
o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, a w przypadku
przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c – przez
podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego.
2. Do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych nie może zostać
wpisany podmiot, któremu:
1) cofnięto, ze względu na naruszenie przepisów prawa, którekolwiek z zezwoleń,
o których mowa w art. 84 ust. 1;
2) cofnięto koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej;
3) wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności regulowanej w zakresie
wyrobów akcyzowych.
3. Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, bierze się pod
uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych.
4. Do wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych
dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz spełnienie
warunków dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Art. 20f. 1. Decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów
tytoniowych zawiera dane dotyczące pośredniczącego podmiotu tytoniowego
i prowadzonej przez ten podmiot działalności oraz formy i terminu obowiązywania
zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego – również
dane dotyczące oddziałów tego przedsiębiorcy na terytorium kraju oraz osób
uprawnionych do reprezentowania tych oddziałów lub podmiotu reprezentującego
przedsiębiorcę zagranicznego.
2. Pośredniczący podmiot tytoniowy jest obowiązany do powiadamiania
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o:
1) planowanych zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych lub w decyzji o dokonaniu wpisu do
tego rejestru, przed dokonaniem tych zmian;
2) innych niż planowane zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do
rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub w decyzji o dokonaniu
wpisu do tego rejestru, niezwłocznie po ich dokonaniu, nie później jednak niż
w terminie 3 dni od dnia, w którym zmiany te nastąpiły.
3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty
potwierdzające dane w nim zawarte.
4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi jednocześnie wniosek
o dokonanie zmiany wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. Do zmiany danych zawartych we wniosku o dokonanie zmiany wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Pośredniczący podmiot tytoniowy lub jego następca prawny są obowiązani do
powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu
prowadzenia działalności przez pośredniczący podmiot tytoniowy niezwłocznie po
zaprzestaniu prowadzenia tej działalności, nie później jednak niż w terminie 3 dni od
dnia, w którym nastąpiło zaprzestanie prowadzenia tej działalności.
6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 5, stanowi jednocześnie wniosek
o wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących
podmiotów tytoniowych.
7. Zmiana polegająca na:
1) wstąpieniu, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, następcy prawnego lub podmiotu przekształconego w prawa lub
obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego pośredniczącego
podmiotu tytoniowego,
2) wykonywaniu działalności na podstawie decyzji o wpisie do rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych, którą posiadał zmarły przedsiębiorca,
na zasadach, o których mowa w art. 84a,
3) wstąpieniu jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i
obowiązki wynikające z decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących
podmiotów tytoniowych, o którym mowa w art. 84e
– nie wymaga wykreślenia dotychczasowego pośredniczącego podmiotu tytoniowego
z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych i wpisania do tego rejestru jego
następcy prawnego lub podmiotu przekształconego albo przedsiębiorstwa w spadku.
8. Zmiana, o której mowa w ust. 7, wymaga dokonania zmiany wpisu do rejestru.

Art. 20g. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie
dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w przypadku:
1) podania we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych
nieprawdziwych danych, w szczególności dotyczących prowadzenia przez
podmiot wskazanej we wniosku działalności gospodarczej pod wskazanym
w nim adresem;
2) niespełnienia przez podmiot warunków dokonania wpisu do rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Art. 20h. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje z urzędu decyzję
o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących
podmiotów tytoniowych w przypadku:
1) prowadzenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot
reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego działalności niezgodnie
z przepisami prawa podatkowego lub decyzją o dokonaniu wpisu do rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych, w szczególności przez:
a) sprzedaż suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy innemu
podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz
tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich,
lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez
podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego,
b) nieprowadzenie ewidencji suszu tytoniowego lub prowadzenie tej ewidencji
w sposób nierzetelny,
c) nieodnotowywanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą
powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, o którym
mowa w art. 65 ust. 7, albo odnotowywanie tego obciążenia lub zwolnienia
zabezpieczenia z tego obciążenia w sposób nierzetelny,
d) niedopełnienie obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu
skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru,
e) prowadzenie działalności w zakresie suszu tytoniowego w innym miejscu
niż wskazane w decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru;
2) naruszenia warunków, których spełnienie jest wymagane do dokonania wpisu do
rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, w szczególności gdy
zabezpieczenie akcyzowe złożone przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub
podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego utraciło ważność lub nie
zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty powstałych
lub mogących powstać zobowiązań podatkowych;
3) wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z rejestru,
o którym mowa w art. 18.
2. Ponowne wpisanie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych
podmiotu, wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, jest
możliwe po upływie 3 lat od dnia doręczenia tej decyzji.

Art. 20i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w art. 20a ust. 7 pkt 1 i 2, oraz
wykaz dokumentów, które dołącza się do tych wniosków, uwzględniając potrzebę
uzyskania dostatecznych informacji o podmiotach, w szczególności wpływających na
określenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzebę prawidłowego działania
pośredniczącego podmiotu tytoniowego.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 20

Poprzedni

Art. 19. 1. Jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, jest obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu ...

Nastepny

Art. 21. 1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, 2) obliczać i wpłacać akcyz...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka