Art. 18. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestry
podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 oraz art. 16b ust. 1. Rejestry zawierają
dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym albo zgłoszeniu rejestracyjnym
uproszczonym tych podmiotów.
2. Na wniosek zainteresowanego podmiotu właściwy naczelnik urzędu
skarbowego jest obowiązany do wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy dany
podmiot jest zarejestrowanym podmiotem. Zainteresowanym podmiotem może być
zarówno sam podmiot zarejestrowany, jak i inny podmiot mający interes prawny
w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu.
2a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące
zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę
podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz określenie rodzaju wyrobów
akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.
2b. W przypadku zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego
podmiotu olejowego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące
tych podmiotów, obejmujące w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
adres jego zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej
(NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej, a w przypadku zużywającego podmiotu olejowego również miejsca,
w tym adres i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze,
z wyłączeniem urządzeń grzewczych niestacjonarnych, oraz numer identyfikacyjny
miejsca (adresu), gdzie znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku
urządzeń grzewczych niestacjonarnych – numer identyfikacyjny urządzenia.
3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi ewidencję w formie
elektronicznej, która zawiera:
1) dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących składy podatkowe,
zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów
pośredniczących, adresy ich siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty
elektronicznej;
2) określenie rodzaju prowadzonej działalności przez podmioty, o których mowa
w pkt 1, oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych objętych tą działalnością;
3) adresy, pod którymi zlokalizowane są składy podatkowe, miejsca odbioru
wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanych odbiorców oraz miejsca,
w których jest wykonywana działalność podmiotów pośredniczących, oraz ich
adresy poczty elektronicznej;
4) numery akcyzowe składów podatkowych, podmiotów prowadzących składy
podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających,
a także numery podmiotów pośredniczących.
4. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są potwierdzane na wniosek
zainteresowanych podmiotów albo udostępniane właściwym organom państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz są wykorzystywane przez System.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 18

Poprzedni

Art. 17. 1. Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może być jedynie podmiot posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–4...

Nastepny

Art. 19. 1. Jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, jest obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka