Art. 17. 1. Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może
być jedynie podmiot posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–4, i który złożył zgłoszenie rejestracyjne
zgodnie z art. 16. Podmiot reprezentujący w zgłoszeniu rejestracyjnym powinien
wskazać ponadto reprezentowany przez niego podmiot zagraniczny.
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zgłoszenia
rejestracyjnego podmiotu reprezentującego, który nie spełnia warunków, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–4.
3. Nabywca końcowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
3a. Finalny nabywca gazowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których
mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia
ich otrzymania.
4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z rejestru podmiot
reprezentujący w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych
w art. 48 ust. 1 pkt 2–4. Przepis art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 17

Poprzedni

Art. 16. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów a...

Nastepny

Art. 18. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestry podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 oraz art. 16b ust. 1. Rejestry zawierają dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym albo z...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka