Art. 16. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed
dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub
pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych
w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma
zastosowanie również do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który
dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie
skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi
dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie
następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada
1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu
etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko
lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju
prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z
użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – również
adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej
średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.
3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego
zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określenie
rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.
3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako
pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast
złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany
powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem
rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego
podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię
i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie
zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
3b. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki pisemnie
potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności
gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot
gazowy. Potwierdzenie powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a.
3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez
niego organ publikuje, bez zbędnej zwłoki, na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych oraz
pośredniczących podmiotów gazowych, obejmującą ich następujące dane: imię
i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, lub adres siedziby, numer identyfikacji
podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie
zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu
o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot
węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci przedsiębiorcy i
kontynuowania działalności po jego śmierci obowiązanym do zgłoszenia zmiany jest:
1) zarządca sukcesyjny, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z
chwilą śmierci przedsiębiorcy;
2) osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach
związanych z sukcesją przedsiębiorstw, dokonująca czynności, o których mowa
w art. 13 tej ustawy, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony
z chwilą śmierci przedsiębiorcy.
4a. Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są
obowiązane poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu
prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący
podmiot gazowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności.
4b. W przypadku przejęcia praw i obowiązków pośredniczącego podmiotu
węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego oraz zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej informację, o której mowa w ust. 4a, składa następca
prawny pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu
gazowego lub inne osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o którym
mowa w ust. 4a.
4c. W przypadku śmierci pośredniczącego podmiotu węglowego lub
pośredniczącego podmiotu gazowego, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został
ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o
zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach
związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny pośredniczącego podmiotu
węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego:
1) informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci pośredniczącego
podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego, w terminie 7 dni
od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
2) składa informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie
ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018
r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym
mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy.
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. Przepisy ust. 1–4a nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących
działalność z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca
zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
7a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię
elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest
dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do
przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od
wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej
została zapłacona akcyza w należnej wysokości.
8. (uchylony)

Art. 16a. (uchylony).

Art. 16b. 1. Podmiot zamierzający zużywać do celów opałowych wyroby
akcyzowe jako zużywający podmiot olejowy lub prowadzić działalność gospodarczą
jako pośredniczący podmiot olejowy składa właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego, przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych
wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zgłoszenie
rejestracyjne uproszczone.
2. Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone zawiera dane dotyczące podmiotu,
o którym mowa w ust. 1, obejmujące jego imię i nazwisko lub nazwę, adres
zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany nazwę i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej, oraz w przypadku:
1) zużywającego podmiotu olejowego – liczbę posiadanych urządzeń grzewczych,
miejsca, w tym adresy i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń niestacjonarnych, przewidywaną ilość zużywanych
wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a przez
każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym oraz dla każdego urządzenia
grzewczego – wskazanie jego rodzaju, typu oraz mocy;
2) pośredniczącego podmiotu olejowego – adresy miejsc wykonywania działalności
oraz numer posiadanej koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych
określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.
3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po przyjęciu zgłoszenia
rejestracyjnego uproszczonego, nadaje numer identyfikacyjny:
1) miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze – w przypadku
urządzeń grzewczych stacjonarnych;
2) dla każdego urządzenia grzewczego – w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych.
4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, potwierdza
jego przyjęcie. Potwierdzenie zawiera dane dotyczące zużywającego podmiotu
olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, obejmujące imię i nazwisko lub
nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę
i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej, oraz w przypadku zużywającego podmiotu olejowego
wskazanie rodzaju, typu, mocy i liczby posiadanych urządzeń grzewczych, miejsc,
w tym adresów i danych geolokalizacyjnych, gdzie znajdują się te urządzenia,
z wyłączeniem urządzeń grzewczych niestacjonarnych, oraz numer identyfikacyjny
miejsca (adresu), gdzie znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku
urządzeń grzewczych niestacjonarnych – numer identyfikacyjny urządzenia.
5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego przed wydaniem potwierdzenia,
o którym mowa w ust. 4, może zweryfikować dane podane w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
6. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania potwierdzenia,
o którym mowa w ust. 4, podmiotowi składającemu zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 5, zostanie stwierdzone, że:
1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym są niezgodne z prawdą lub
2) podmiot ten nie istnieje, lub
3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania
się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu
skarbowego, lub
5) podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący
podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych
określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.
7. Odmowa wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, następuje
w drodze decyzji, z wyłączeniem stosowania art. 165 § 2 i art. 200 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, odmowa wydania
potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, następuje bez konieczności zawiadamiania
podmiotu składającego zgłoszenie rejestracyjne uproszczone.
9. W przypadku gdy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym
ulegną zmianie, zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy jest
obowiązany do zgłoszenia zmiany tych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym
uproszczonym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od
dnia, w którym nastąpiła zmiana.
10. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem
olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym i kontynuowania działalności po
jego śmierci obowiązanym do zgłoszenia zmiany danych zawartych w zgłoszeniu
rejestracyjnym uproszczonym jest:
1) zarządca sukcesyjny – w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony
z chwilą śmierci przedsiębiorcy;
2) osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, dokonująca czynności,
o których mowa w art. 13 tej ustawy – w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie
został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy.
11. W przypadku przejęcia praw i obowiązków przedsiębiorcy będącego
zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym na
podstawie odrębnych przepisów, obowiązanym do zgłoszenia zmiany danych
w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym jest następca prawny tego podmiotu lub
inne osoby, które przejęły prawa i obowiązki.
12. W przypadkach, o których mowa w ust. 9–11, przepisy ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.

Art. 16c. Przepisu art. 16b nie stosuje się do podmiotów nabywających wyroby
akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, w opakowaniach jednostkowych,
których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów,
w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości
100 litrów, w przypadku nabycia tych wyrobów od pośredniczącego podmiotu
olejowego dokonującego ich sprzedaży detalicznej.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 16

Poprzedni

Art. 15. 1. Organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finan...

Nastepny

Art. 17. 1. Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może być jedynie podmiot posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–4...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka