Art. 15. 1. Organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, wyznaczeni
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwani dalej odpowiednio
„właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy” oraz
„właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej w sprawach znaków akcyzy”,
których właściwość miejscową ustala się ze względu na adres siedziby lub
zamieszkania podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami
akcyzy. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt
14, organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy są właściwy
naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy i właściwy dyrektor izby administracji skarbowej w sprawach znaków akcyzy, którzy byli organami właściwymi dla zmarłego przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.
1a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu:
1) kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
2) kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy,
3) należności za legalizacyjne znaki akcyzy,
4) należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszonych o koszty ich wytworzenia
– na wniosek organu podatkowego, który odpowiednio wydał decyzję o odmowie
wydania lub sprzedaży znaków akcyzy lub wydał upoważnienie do odbioru znaków
akcyzy w razie wystąpienia strat lub zwrotu tych znaków akcyzy.
2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1,
właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy
i właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej w sprawach znaków akcyzy
jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście w Warszawie
i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio
naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków
akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając terytorialne
rozmieszczenie podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych
znakami akcyzy;
2) właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek
bankowy lub z których rachunku bankowego dokonuje się odpowiednio:
a) wpłaty:
– kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
– kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy,
– należności za legalizacyjne znaki akcyzy,
b) wypłaty z tytułu zwrotu kwot lub należności, o których mowa w lit. a, oraz
należności, o których mowa w ust. 1a pkt 4
– a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie, uwzględniając
potrzebę zapewnienia sprawnego rozliczania kwot stanowiących wartość
podatkowych znaków akcyzy, kwot na pokrycie kosztów wytworzenia znaków
akcyzy i należności za legalizacyjne znaki akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 15

Poprzedni

Art. 14. 1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 1b. 1a....

Nastepny

Art. 16. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów a...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka