Art. 14. 1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik
urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji
skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 1b.
1a. Organem podatkowym właściwym w zakresie WIA jest dyrektor izby
administracji skarbowej.
1b. Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym
w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu, z wyłączeniem poboru, oraz w zakresie
wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ten organ
w wyniku przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej.
2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio
naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych i dyrektorzy
izb administracji skarbowych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu
celno-skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej ustala się ze względu na
miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających
opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem ust. 3a–5b i 8–10.
3a. Właściwymi w zakresie akcyzy z tytułu importu są naczelnik urzędu celno-
-skarbowego właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia
i zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu
celnego i właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej oraz
naczelnik urzędu skarbowego, właściwy na podstawie przepisów prawa celnego, do
poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.
3b. Organami podatkowymi właściwymi w sprawach rejestracji zużywających
podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych są dla:
1) osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania
zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania albo adres
miejsca pobytu i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby
administracji skarbowej;
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań
w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego
naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.
3c. W przypadku gdy zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot
olejowy podlega obowiązkowi rejestracyjnemu, o którym mowa w art. 16 ust. 1, do ustalenia organu podatkowego właściwego w sprawach rejestracji tych podmiotów stosuje się odpowiednio ust. 3, 4–4g, 6 i 10.
4. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany
faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości
miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową,
z zastrzeżeniem ust. 4a–5, ustala się dla:
1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej – ze względu na adres ich siedziby;
2) osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania.
4a. W przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są
wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na
obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem
podatkowym właściwym miejscowo, z zastrzeżeniem ust. 3a, 5–6 i 9, może być jeden
z tych organów, wybrany przez podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym do
wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika
zgodnie z ust. 4.
4b. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, przez
podatnika po rozpoczęciu działalności, organ podatkowy wskazany w oświadczeniu
jest organem właściwym miejscowo począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie.
4c. Jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania na obszarze
właściwości miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika zgodnie
z ust. 4a ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub wystąpienia na
tym obszarze ostatniego stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą,
podatnik ten nie wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały
w przypadku tego podatnika na tym obszarze takie stany faktyczne, podatnik jest
obowiązany, w terminie 14 dni od dnia upływu tego okresu, złożyć oświadczenie o
niewykonywaniu na tym obszarze takich czynności lub o niewystępowaniu na tym
obszarze takich stanów faktycznych. Oświadczenie składa się do organu podatkowego
wybranego zgodnie z ust. 4a oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika
zgodnie z ust. 4.
4d. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4c, właściwość
miejscową ustala się ponownie zgodnie z ust. 3, 4 albo 4a. Przepis ust. 4b stosuje się
odpowiednio.
4e. Organ podatkowy wybrany przez podatnika zgodnie z ust. 4a, do którego
w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia przez tego podatnika
oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, lub od dnia złożenia przez niego do tego
organu po raz ostatni deklaracji podatkowej, informacji lub innego dokumentu,
których obowiązek złożenia wynika z ustawy, nie zostały przez tego podatnika
złożone deklaracje podatkowe, informacje lub inne dokumenty, których obowiązek
złożenia wynika z ustawy, ani oświadczenie, o którym mowa w ust. 4c, wzywa tego
podatnika do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania:
1) informacji o wykonanych w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej
tego organu podatkowego czynnościach podlegających opodatkowaniu akcyzą
lub o wystąpieniu w tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych
podlegających opodatkowaniu akcyzą albo
2) oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie na obszarze właściwości
miejscowej tego organu podatkowego czynności podlegających opodatkowaniu
akcyzą lub o niewystępowaniu w tym okresie na tym obszarze stanów
faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą.
4f. W przypadku niezłożenia informacji albo oświadczenia, o których mowa
w ust. 4e, albo złożenia przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4e
pkt 2, właściwość miejscową ustala się zgodnie z ust. 3 albo 4 począwszy od
pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął
termin do złożenia tej informacji albo tego oświadczenia albo w którym złożono
oświadczenie, o którym mowa w ust. 4e pkt 2. Właściwość ustalona zgodnie z ust. 3
albo 4 może zostać ponownie ustalona na podstawie ust. 4a. Przepis ust. 4b stosuje się
odpowiednio.
4g. Organami podatkowymi właściwymi miejscowo dla przedsiębiorstwa w
spadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 14, są naczelnik urzędu skarbowego,
naczelnik urzędu celno-skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej,
którzy byli organami właściwymi dla zmarłego przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.
5. W sytuacjach:
1) ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub
dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych,
2) przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy,
3) powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład
podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu
podatkowego
4) (uchylony)
– właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności
podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych
podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są czynności, o których
mowa w pkt 1–3.
5a. Właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach odnotowania
obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze
względu na miejsce dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego,
stanowiących podstawę do tego odnotowania.
5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty
paliwowej, o której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
72 i 278), zwanej dalej „opłatą paliwową”, wygasa na skutek zapłaty tego
zobowiązania podatkowego lub tej opłaty paliwowej, organem właściwym do
odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik
urzędu skarbowego, któremu podatnik składa deklarację podatkową.
5c. Na wniosek podatnika zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia
na skutek zapłaty zobowiązania podatkowego lub zapłaty opłaty paliwowej może
odnotować inny niż określony w ust. 5b naczelnik urzędu skarbowego, pod
warunkiem że posiada on informację, że zobowiązanie podatkowe lub opłata
paliwowa zostały zapłacone, lub podatnik przedstawi mu dokumenty potwierdzające
dokonanie tej zapłaty.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4–4f, na wniosek właściwego
naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego dyrektora izby administracji
skarbowej, określone we wniosku czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej,
kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub występują stany faktyczne
podlegające opodatkowaniu akcyzą.
7. (uchylony)
8. W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia
wewnątrzwspólnotowego, z wyjątkiem nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, organami podatkowymi właściwymi
miejscowo są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej,
właściwi ze względu na adres zamieszkania tych osób.
8a. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy,
o którym mowa w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym
lub określonej w wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, są dla:
1) osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze
względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie
akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej –
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres
ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.
9. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy,
o którym mowa w art. 42 ust. 4 i 8, art. 46p ust. 1, art. 82 ust. 1, 2 i 2e oraz
art. 89 ust. 2f i ust. 20 pkt 1, są naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona
deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej
akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.
9a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu
zwrotu akcyzy na wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty zwrotu akcyzy.
10. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 3–5, 8 i 9,
właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego
Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio
naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy
na terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę
podatników prowadzących działalność na danym obszarze,
2) właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek
bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy
i wpłat dziennych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty
kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a także określi terytorialny zasięg ich działania
w tym zakresie
– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu akcyzy.
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze
rozporządzenia, dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do
prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1a, oraz dyrektora izby administracji
skarbowej właściwego do prowadzenia tych spraw jako organ odwoławczy,
uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz zapewnienia jednolitości
postępowania.
13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty
zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 5c,
uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego stosowania zabezpieczenia
akcyzowego.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 14

Poprzedni

Art. 13. 1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec któr...

Nastepny

Art. 15. 1. Organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finan...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka