Art. 13. 1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności
podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny
podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot:
1) nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza
w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-
-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został
zapłacony;
2) będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej
energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić
podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu;
2a) będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem
prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą
producentów lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie
została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić
podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu tytoniowego;
3) u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego
zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20,
również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych;
4) będący przedstawicielem podatkowym;
5) będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy
posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca – z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
akcyzowych na rzecz innego podmiotu;
6) będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu;
7) dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze
czynu zabronionego pod groźbą kary;
8) będący pośredniczącym podmiotem tytoniowym zużywającym susz tytoniowy;
9) będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym susz
tytoniowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych lub wyrobów
nowatorskich;
10) będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów
węglowych;
11) będący finalnym nabywcą węglowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9a
ust. 1 pkt 5;
12) będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych;
13) będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9c
ust. 1 pkt 5;
14) będący przedsiębiorstwem w spadku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca
2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z
2019 r. poz. 1495), w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo do dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy, w przypadku gdy nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, a osoby, o których mowa w art. 14
tej ustawy, dokonały czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub
zaistniał wobec nich stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, przy
czym przedsiębiorstwo w spadku uznaje się za podatnika kontynuującego
prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika.
1a. Podatnikiem z tytułu produkcji:
1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a,
2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1,
3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1
– niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, która produkuje te wyroby akcyzowe, oraz każda inna
osoba, która uczestniczy w ich produkcji.
1b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji:
1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a,
2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1,
3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1
– niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.
2. Podatnikiem jest również podmiot niebędący importerem, jeżeli ciąży na nim
obowiązek uiszczenia cła.
3. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu
prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów,
który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenie, o którym
mowa w art. 54 ust. 1.
4. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania
czynności lub zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 2, 3 i 5, których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy
związanej z tymi wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie
zobowiązania podatkowego pozostałych podatników.
5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego:
1) energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,
2) wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego
– od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego
miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest podmiot reprezentujący
wyznaczony przez podmiot zagraniczny.
5a. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie suszu tytoniowego przez
przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, i powstania
zobowiązania podatkowego w stosunku do suszu tytoniowego podatnikiem akcyzy
jest podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego.
6. W przypadku:
1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub
2) odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lub
3) nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi
reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1
– podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej od
podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego
miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest nabywca końcowy, który
dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.
6a. W przypadku:
1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub
2) odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lub
3) nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi
reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1
– podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych od
podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego
miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest finalny nabywca gazowy,
który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych.
7. (uchylony)

Ustawa o podatku akcyzowym art. 13

Poprzedni

Art. 12. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności lub stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, za datę jego powstania uznaje się dzień, w ...

Nastepny

Art. 14. 1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 1b. 1a....

Powiązania

Temat: Akcyza

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka