Art. 162. 1. Jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed
dniem wejścia w życie ustawy i obejmuje również okres obowiązywania ustawy,
sprzedawca energii elektrycznej jest obowiązany na wystawianej nabywcy
końcowemu fakturze uwzględnić akcyzę należną za odpowiedni okres obowiązywania
ustawy, którego dotyczy faktura.
2. W przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej
odebranej w okresie obowiązywania ustawy, jej ilość ustala się proporcjonalnie do
okresu obowiązywania ustawy w stosunku do okresu rozliczeniowego.
3. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1, stosuje się na podstawie
dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii
elektrycznej wyprodukowanej nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ustawy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 162

Poprzedni

Art. 161. Podmiot uzyskujący jako produkt uboczny niewielką ilość wyrobów energetycznych, o której mowa w art. 87 ust. 2, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy do pisemneg...

Nastepny

Art. 163. 1. W okresie do dnia 1 stycznia 2012 r. zwalnia się od akcyzy, węgiel i koks objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, przeznaczone do celów opałowych. 2. W okresie do dnia 31 paździer...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka