Art. 163. 1. W okresie do dnia 1 stycznia 2012 r. zwalnia się od akcyzy, węgiel
i koks objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, przeznaczone do celów
opałowych.
2. W okresie do dnia 31 października 2013 r. albo do czasu, gdy udział gazu
ziemnego w konsumpcji energii na terytorium kraju osiągnie 25% zwalnia się od
akcyzy gaz ziemny (mokry) o kodach CN 2711 11 00 oraz 2711 21 00, przeznaczony
do celów opałowych. Jednakże w momencie, gdy udział gazu ziemnego w konsumpcji
energii osiągnie 20%, do dnia 31 października 2013 r. stosuje się stawkę akcyzy
stanowiącą 50% stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 13. Minister właściwy do spraw
finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, informację o osiągnięciu poziomu udziału gazu ziemnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Do czasu obowiązywania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, zwalnia się od
akcyzy pozostałe węglowodory gazowe o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczone do
celów opałowych.
4. Do czasu obowiązywania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, zwalnia się od
akcyzy wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b.

Art. 163a. 1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy
samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności
silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu
skarbowego wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie
stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi
dokumentację potwierdzającą iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem hybrydowym.
3. Przepisy art. 109a ust. 3–9 stosuje się odpowiednio.

Art. 163b. 1. W okresie stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) do stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa
i b stosuje się przepis art. 44 tego rozporządzenia.
2. Stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa i b nie stosuje się w przypadku podmiotu:
1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji
Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym;
2) znajdującego się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 pkt 18
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, stosuje się stawkę określoną
odpowiednio w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a albo c.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 163

Poprzedni

Art. 162. 1. Jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy i obejmuje również okres obowiązywania ustawy, sprzedawca energii elektrycznej jest obow...

Nastepny

Art. 164. 1. Do dnia 31 października 2013 r. zamiast stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie, do wyrobów akcyzowych określonych w tym przepisie stosuje się zerową st...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka