Art. 161. Podmiot uzyskujący jako produkt uboczny niewielką ilość wyrobów
energetycznych, o której mowa w art. 87 ust. 2, jest obowiązany w terminie 14 dni od
dnia wejścia w życie ustawy do pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika
urzędu celnego o rodzaju prowadzonej działalności i rodzaju uzyskiwanych wyrobów.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 161

Poprzedni

Art. 160. 1. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 168, ...

Nastepny

Art. 162. 1. Jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy i obejmuje również okres obowiązywania ustawy, sprzedawca energii elektrycznej jest obow...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka