Art. 131. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. Znaki akcyzy muszą być przechowywane i przewożone w sposób
zapewniający zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
7. Za uszkodzone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których
trwałe i widoczne naruszenie właściwości fizycznych pozwala na identyfikację
znaków co do oryginalności, rodzaju, nazwy, wymiarów, serii, numeru ewidencyjnego
i daty wytworzenia.
8. Za zniszczone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których
trwałe i widoczne naruszenie właściwości fizycznych uniemożliwia identyfikację
znaku co do jego rodzaju, nazwy, serii, numeru identyfikacyjnego oraz daty
wytworzenia.
9. Za utracone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy otrzymane przez
podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, który je
utracił w następstwie innych okoliczności niż:
1) naniesienie znaków akcyzy na wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe
wyrobu akcyzowego i wprowadzenie wyrobu do sprzedaży z naniesionym
znakiem akcyzy;
2) zwrot znaków akcyzy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach
znaków akcyzy, od którego podmiot ten odebrał znaki akcyzy, albo do ich
wytwórcy;
3) przekazanie znaków akcyzy przez importera, podmiot dokonujący nabycia
wewnątrzwspólnotowego lub przedstawiciela podatkowego podmiotowi
mającemu siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobu akcyzowego lub wyrób akcyzowy będący przedmiotem importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego;
4) przekazanie znaków akcyzy przez właściciela wyrobów akcyzowych, o którym
mowa w art. 13 ust. 3, lub podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7,
podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy w celu naniesienia ich na
opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe;
5) zabezpieczenie znaków akcyzy przez właściwy organ administracji publicznej
w związku z kontrolą systemu znaków akcyzy.
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy, mając na celu
potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli nad wydanymi znakami akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 131

Poprzedni

Art. 130. 1. Znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru znaków akcyzy nie można zbywać lub na jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać odpłatnie albo nieodpłatnie innym podmiotom, z za...

Nastepny

Art. 132. 1. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy są obowiązani uzyskać od podmiotu mającego siedzibę poza terytorium kraju rozliczenie z przekaza...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka