Art. 132. 1. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego
oraz przedstawiciel podatkowy są obowiązani uzyskać od podmiotu mającego siedzibę
poza terytorium kraju rozliczenie z przekazanych mu znaków akcyzy.
2. Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest
obowiązany uzyskać od podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo od podmiotu
mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego rozliczenie z przekazanych mu znaków akcyzy.
2a. Podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, jest obowiązany uzyskać od
podmiotu prowadzącego skład podatkowy rozliczenie z przekazanych mu znaków akcyzy.
3. Rozliczenie powinno zawierać w szczególności informacje o rodzaju i liczbie
znaków akcyzy przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe
wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe, wykorzystanych do naniesienia,
uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz niewykorzystanych.
4. Znaki akcyzy uszkodzone oraz znaki akcyzy, które nie będą wykorzystywane
do oznaczania wyrobów akcyzowych, powinny być zwrócone podmiotowi, który je
wydał, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez podmiot, któremu znaki akcyzy
zostały wydane, od podmiotu, któremu znaki akcyzy zostały przekazane w celu
naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy,
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i terminowego ich rozliczenia.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 132

Poprzedni

Art. 131. 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Znaki akcyzy muszą być przechowywane i przewożone w sposób zapewniający zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszcz...

Nastepny

Art. 133. 1. Uszkodzone i zniszczone znaki akcyzy nie mogą być użyte do naniesienia na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. 2. Wyroby akcyzowe oznaczone uszkodzonymi albo z...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka