Art. 130. 1. Znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru znaków akcyzy nie
można zbywać lub na jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać
odpłatnie albo nieodpłatnie innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 3–5.
2. Znaki akcyzy są zwracane:
1) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, od
którego odebrano te znaki;
2) wytwórcy znaków akcyzy.
3. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz
przedstawiciel podatkowy mogą przekazać znaki akcyzy podmiotowi mającemu
siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe
wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, będące przedmiotem importu lub
nabycia wewnątrzwspólnotowego.
4. Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może
przekazywać znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe
wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe stanowiące jego własność
podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy albo podmiotowi mającemu siedzibę na
terytorium państwa trzeciego.
4a. Podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, może przekazywać
podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy znaki akcyzy w celu naniesienia ich na
opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe.
4b. W przypadku śmierci przedsiębiorcy znaki akcyzy, które otrzymał zmarły
przedsiębiorca, przejmuje z mocy prawa:
1) przedsiębiorstwo w spadku, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został
ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy;
2) osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach
związanych z sukcesją przedsiębiorstw, dokonująca czynności, o których mowa
w art. 13 tej ustawy, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony
z chwilą śmierci przedsiębiorcy.
5. Znaki akcyzy mogą być przekazane:
1) następcom prawnym lub podmiotom przekształconym w przypadkach
wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa;
2) jednemu z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, który wstąpił w prawa
i obowiązki wynikające z decyzji oraz zezwoleń akcyzowych, o których mowa
w art. 20a ust. 4 oraz art. 84 ust. 1, na zasadach, o których mowa w art. 84e;
3) przedsiębiorstwu w spadku przez osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, dokonujące
czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, w przypadku ustanowienia
zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb przekazania znaków akcyzy:
1) następcom prawnym lub podmiotom przekształconym w przypadkach
wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa,
2) jednemu z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, który wstąpił w prawa
i obowiązki wynikające z decyzji oraz zezwoleń akcyzowych, o których mowa
w art. 20a ust. 4 oraz art. 84 ust. 1, na zasadach, o których mowa w art. 84e,
3) przedsiębiorstwu w spadku przez osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, w przypadku ustanowienia
zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy
– uwzględniając konieczność kontroli nad przekazaniem znaków akcyzy oraz
identyfikacji rodzaju i liczby przekazywanych znaków akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 130

Poprzedni

Art. 129. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o w...

Nastepny

Art. 131. 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Znaki akcyzy muszą być przechowywane i przewożone w sposób zapewniający zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszcz...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka