Art. 129. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż
legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru
znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia,
2) szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez
wnioskodawcę do tego wniosku
– uwzględniając konieczność identyfikacji rodzaju i liczby wydawanych znaków
akcyzy oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy, a także częstotliwość składania wniosków.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 129

Poprzedni

Art. 128. 1. Znaki akcyzy są wydawane, na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przez: 1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy; ...

Nastepny

Art. 130. 1. Znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru znaków akcyzy nie można zbywać lub na jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać odpłatnie albo nieodpłatnie innym podmiotom, z za...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka