Art. 128. 1. Znaki akcyzy są wydawane, na wniosek podmiotu obowiązanego do
oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przez:
1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;
2) wytwórcę znaków akcyzy.
2. Wydanie znaków akcyzy przez ich wytwórcę następuje na podstawie
upoważnienia do odbioru znaków akcyzy wydanego przez naczelnika urzędu
skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 128

Poprzedni

Art. 127. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub sprzedaży znaków akcyzy, jeżeli: 1) nie zostanie wpłacona kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków a...

Nastepny

Art. 129. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o w...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka