Art. 125. 1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie
z art. 16, podmiot będący:
1) podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
2) importerem;
3) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
4) przedstawicielem podatkowym;
5) podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
6) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
7) podmiotem, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7.
1a. W przypadku wyrobów akcyzowych, które po dokonaniu importu
i dopuszczeniu do obrotu mają być wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na
terytorium kraju, znaki akcyzy może otrzymać importer, podmiot prowadzący skład
podatkowy albo właściciel wyrobów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, w przypadku
gdy będzie wyprowadzał te wyroby ze składu podatkowego.
1b. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również podmiot dokonujący czynności,
o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1–3.
1c. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również producent wina, o którym mowa
w art. 116 ust. 1b.
2. Legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane:
1) posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub
nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi;
2) nabywcy wyrobów określonych w pkt 1, zbywanych przez właściwy organ
administracji publicznej.
3. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do
dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne
zapotrzebowanie.
4. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności
uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki
akcyzy podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych
okoliczności, do niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany
lub cofnięcia, z tym że ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy
w przypadku:
1) wyrobów tytoniowych nie może być złożona po dniu 30 września danego roku
kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku
kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w
ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było –
we wstępnym zapotrzebowaniu;
2) zmiany wzorów znaków akcyzy nie może być złożona po upływie ostatniego
dnia czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów
znaków akcyzy, a jeżeli jest składana po pierwszym dniu czwartego miesiąca
poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, nie może
przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego
zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było – we wstępnym zapotrzebowaniu.
4a. Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą
wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca
danego roku kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy.
5. Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego
zapotrzebowania powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy
obciążają podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
który nie dopełnił obowiązku w tym zakresie.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, uwzględniając
konieczność zapewnienia podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych znaków.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 125

Poprzedni

Art. 124. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek kasowania nanoszonych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzow...

Nastepny

Art. 126. 1. Decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na wniosek podmiotu ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka