Art. 126. 1. Decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub
sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu
skarbowego w sprawach znaków akcyzy na wniosek podmiotu obowiązanego do
oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza
odpowiednio dokumenty o:
1) zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
albo ich braku;
2) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia,
koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących
działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców;
3) rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16;
4) zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego – w przypadku,
o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1;
5) złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych;
6) uprawnieniu do:
a) prowadzenia składu podatkowego,
b) nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca,
c) (uchylona)
d) wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
e) wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako
podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3,
f) wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako
podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7;
7) posiadanych wyrobach akcyzowych.
3. Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy
podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który
złożył wniosek o:
1) wydanie podatkowych znaków akcyzy – wpłaca kwotę stanowiącą wartość
podatkowych znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia
podatkowych znaków akcyzy;
2) sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy – wpłaca należność za te znaki.
4. Kwota wpłacana na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków
akcyzy stanowi co najmniej 80% całkowitych kosztów ich wytworzenia.
5. Wpływy uzyskane ze sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wpływy
z tytułu kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków
akcyzy stanowią dochód budżetu państwa.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość:
1) kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy,
2) kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy,
3) należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy,
4) kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy
– uwzględniając konieczność zabezpieczenia wpływów z tytułu akcyzy, wysokość
kwot akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami
akcyzy oraz nakłady ponoszone na wytworzenie znaków akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 126

Poprzedni

Art. 125. 1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący: 1) podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 2) importerem; 3) podmiotem dokonu...

Nastepny

Art. 127. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub sprzedaży znaków akcyzy, jeżeli: 1) nie zostanie wpłacona kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków a...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka