Art. 120. 1. Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków
cechowych lub odcisków pieczęci.
2. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego
lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie
opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu
powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego
powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób
akcyzowy w sposób trwały.
3. Opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego jest to opakowanie
samodzielne, bezpośrednio chroniące wyrób akcyzowy:
1) jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz
2) przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania,
eksponowania i sprzedaży w nim lub z niego wyrobu akcyzowego, oraz
3) posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, które jest lub
może być przystosowane do bezpośredniego lub pośredniego spożycia wyrobu
albo umożliwia bezpośrednie lub pośrednie spożycie wyrobu, a także
4) przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go
w opakowaniach zbiorczych lub transportowych.
4. W przypadku płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,
opakowanie jednostkowe jest to opakowanie samodzielne, bezpośrednio lub pośrednio
chroniące płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie:
1) jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz
2) przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania,
eksponowania i sprzedaży w nim płynu do papierosów elektronicznych lub
wyrobu nowatorskiego, oraz
3) posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, a także
4) przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go
w opakowaniach zbiorczych lub transportowych
– przeznaczone do sprzedaży w tej postaci konsumentom.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 120

Poprzedni

Art. 119. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zwolnić z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w przypadku gdy: 1) uzasadni...

Nastepny

Art. 121. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy w przypadku nietypowych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych, na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania w...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka