Art. 121. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków
akcyzy w przypadku nietypowych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych,
na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych
znakami akcyzy, wskazuje, w drodze decyzji, sposób nanoszenia znaków akcyzy na
opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe,
z uwzględnieniem ogólnych zasad nanoszenia znaków akcyzy.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności rodzaj, nazwę
i pochodzenie wyrobu akcyzowego, zawartość i rodzaj opakowania jednostkowego
wyrobu akcyzowego, szczegółowy sposób naniesienia znaków akcyzy oraz czas, na
jaki wydano decyzję.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 121

Poprzedni

Art. 120. 1. Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci. 2. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośredn...

Nastepny

Art. 122. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka