Art. 119. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, zwolnić z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych
znakami akcyzy, w przypadku gdy:
1) uzasadnia to ważny interes państwa lub podmiotów obowiązanych do oznaczania
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;
2) wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych;
3) wskazuje na to przeznaczenie niektórych wyrobów akcyzowych, w postaci
próbek do badań naukowych, laboratoryjnych lub jakościowych.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 1, określi okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz
warunki i tryb stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów
akcyzowych lub ze względu na ich przeznaczenie, biorąc pod uwagę sytuację rynkową
w obrocie wyrobami akcyzowymi, specyfikę obrotu tymi wyrobami oraz konieczność
zapewnienia kontroli nad tym obrotem.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 119

Poprzedni

Art. 118. 1. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 1) całkowicie niezdatne do użytku; 2) wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostaw...

Nastepny

Art. 120. 1. Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci. 2. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośredn...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka