Art. 112. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza
terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały
lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są
spełnione następujące warunki:
1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu
poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej
6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowód
potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
4) osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej
12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;
5) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny
sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego
przywozu na terytorium kraju.
2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków
służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do
pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią
dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej
Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza
granicami kraju – w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju
samochodów osobowych używanych przez te podmioty w państwach, z których
powracają.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje
również samochody osobowe przywożone z terytorium państwa członkowskiego lub
państwa trzeciego, nabywane w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego.
4. Przepisy art. 110 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 112

Poprzedni

Art. 111. 1. Zwalnia się od akcyzy: 1) samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego, jeżeli łącz...

Nastepny

Art. 113. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy w przypadku, gdy wynika to z: 1) przepisów prawa Uni...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka